Home ข้อคิดเตือนใจ รวยได้ด้วยการใช้เงินเป็น แบ่งเป็น 4 ส่วนนี้ แล้วชีวิตจะง่ายขึ้น

รวยได้ด้วยการใช้เงินเป็น แบ่งเป็น 4 ส่วนนี้ แล้วชีวิตจะง่ายขึ้น

0 second read
0

การวางแผนและกำหนดเป้าหมายทางการเงิน เป็นวิธีการบริหารเงิน

ที่เริ่มด้วยการออมเงินที่เป็นรากฐาน นำมาซึ่งเงินต้นและด อ ก เ บี้ ย

ที่มีพลังมากพอที่จะเป็นเงินไว้ใช้สำหรับลงทุน ในด้านต่าง ๆ แต่เราก็

ต้องศึกษาการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ให้พร้อมด้วย โดยต้องหาความรู้

ข่าวสารต่างๆ แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกโดยรวม เศรษฐกิจประเทศ

ไทยเรา สถานการณ์การเมืองภายในและภายนอก ที่จะมีผลต่อการ

ลงทุนของเรา รวมถึงการที่เราจะต้องทำบัญชีควบคุมรายรับรายจ่าย

ให้รัดกุมด้วย เพราะจ่ายเพื่อให้การออมมีประสิทธิภาพและนำที่ออม

แบ่งไว้ใช้ในการลงทุนต่อไป เงินต่างๆ ที่จะเป็นส่วนของการบริหารเงินแบ่งได้ดังนี้

1. เงินรายได้

เชื่อว่าแต่ละคนก็มีรายได้แต กต่างกันออกไป

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่รายได้สูง หรือเป็น

ลูกจ้างกินเงินเดือนแต่ละเดือนก็ตาม ทางที่ดี

เราต้องตั้งเป้าหมายในอนาคตว่า ตอนที่เรามี

อายุมากในวัยชราแล้วทำงานไม่ได้แบบเดิม

ก็ให้เงินทำงานแทนเราก็คือ การลงทุนโดยที่

ไม่ต้องทำงาน ให้มีค่าตอบแทนมากพอกับค่า

ใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ และจะมีเงินสำรองไว้

ซึ่งหากทำได้ดังนั้น นอกจากคุณจะมีเงินเก็บ

ออมมีเงินใช้ตลอดเดือนแล้ว อนาคตคุณยัง

อาจจะร่ำรวยได้อีกด้วย

2.รายจ่ายประจำเดือน

ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายที่แน่นอนทุกเดือน อย่ างเช่น

ค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเงินการศึกษาบุตร จะมี

ความแน่นอนต า ย ตัว ซึ่งเราสามารถควบคุมได้

ว่ามีรายจ่ายอยู่เท่าไรในเดือนๆหนึ่ง โดยไม่ต้อง

กังวลมากนัก ถ้าเรายังทำงานมีเงินเดือนหรือที่

เรียกว่ามนุษย์เงินเดือน เว้นแต่เจ้าของกิจการเอง

รายได้อาจไม่คงที่เป็นไปคาด ซึ่งการค้าขายที่

บางช่วงก็ดีบางช่วงก็ไม่ได้ ดังนั้นเจ้าของกิจการ

ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ประเภทที่สองค่าใช้จ่าย

ที่ไม่แน่นอน ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล เวลาเ จ็ บ

ป่ ว ย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เราคาดไม่ถึง เพราะคนเรา

อาจเ จ็ บ ป่ ว ย ได้ ทางที่ดีเราก็ควรทำประกัน

สุ ข ภ า พ และประกัน อุ บั ติ เ ห ตุ ไว้ด้วย

3. เงินออมจากรายได้

อย่ างเงินที่เราได้จากการทำงานต่าง ๆ สะสมไว้ให้

มากที่สุดในตอนที่เรายังมีพละกำลังในวัยหนุ่มสาว

สุ ข ภ า พก็ยังดี พย าย ามทำงานหาเงินไปให้มาก

ที่สุด เพราะถ้าแก่ตัวไปอายุมาก ยังเก็บเงินไม่ได้เลย

หรือได้น้อยก็อาจเป็นปัญหาได้ ดังนั้นจึงควรหาเงิน

เมื่อตอนอายุยังน้อย เมื่อหามาได้แล้วก็นำเงินมาออม

ไว้ในธนาคารโดยฝากประจำ ด อกเ บี้ยจะสูง มีพลัง

มากทำให้เงินเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆ แต่เราก็ต้องศึกษา

หาความรู้เรื่องดอ กเบี้ ยกับอัตราเงินเฟ้อให้ดีด้วย

4.เงินที่จะนำไปลงทุน

การลงทุนมีหลายแบบให้เลือก เราจะเลือกต้อง

ดูจากความถนัดของเราด้วย และเป็นแบบที่ได้

ผลตอบแทนที่ดี แล้วให้เรานำเงินบางส่วนที่เรา

สามารถนำมาลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

โดยเงินที่นำมามาล งทุ นจำนวนนี้ หากลงทุน

ไปแล้วเสียหาย ก็ยังมีเงินเหลืออยู่มากพอที่จะ

ใช้จ่ายในการดำรงชีวิตได้ ซึ่งเงินที่จะนำมาลงทุน

นั้นเราต้องเลือกลงทุนในแบบที่มีความเ สี่ ย ง

ไม่มาก แต่ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากที่

ธนาคาร เช่น พันธบัตร กองทุนรวมต่างๆ แต่ถ้า

มีความ เ สี่ ย ง มากขึ้นอีกก็อาจจะลงทุนในหุ้ น

ที่ได้เงินปันผลตอบแทนมากกว่า หรือจะนำไป

ลงทุนในที่ดินซึ่งมีความเ สี่ ย งน้อย แต่ให้ผล

ตอบแทนระยะยาวซึ่งก็ปลอดภัยดี

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …