Home เกร็ดความรู้ 5 อาชีพ ของคนรุ่นใหม่ เรียนจบมามีงานรองรับแน่นอน

5 อาชีพ ของคนรุ่นใหม่ เรียนจบมามีงานรองรับแน่นอน

4 second read
0

1.นักบิ๊กเดต้า

คนที่สามารถเปลี่ยนข้อมูลมหาศ าล ให้เป็นทรัพย ากรอันล้ำค่า

ทางธุรกิจ หลักสูตรวิทย าศาสตร์และนวัตก ร ร มข้อมูล จากคณะ

วิทย าศาสตร์ และเทคโนโลยี การตัดสินใจลงทุนแต่ละทีก็ต้อง

ทำอย่ า งรอบคอบด้วยเช่นกัน เพราะหากตัดสินใจพลาดผิดแล้ว

ธุรกิจอาจเจ๊งได้ สิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการ

ตัดสินใจเกือบทุกองค์กรนั่นก็คือ ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ อาทิ

ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ดังนั้น หากใครก็ตามที่มีความ

สามารถด้านการจัดการข้อมูล หรือที่เป็นผู้เชี่ยวช าญด้านข้อมูล

เตรียมตัวมีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบได้เลย

2. ตำรวจไซเบอร์

ตำรวจยุคใหม่เขาไม่ต้องพกปื นกันแล้วนะ พร้อมทั้งยังมี

รายได้หลักสิบล้านต่อปีด้วย หลักสูตรนวัตก ร ร มและการ

แปรรูปทางดิจิทัล จากวิทย าลัยนวัตก ร ร ม จากสถานการณ์

ของโลกปัจจุบัน เรามักเห็นกรณีหลายๆองค์กรทั้งในและ

ต่างประเทศ ถูกเจาะเข้าระบบจากแฮกเกอร์เพื่อนำข้อมูล

ขององค์กรไปเผยแพร่ หรือสร้างความเสียหายให้กับองค์

กรเหล่านั้น จึงเป็นที่มาของอาชีพผู้รักษาความปลอดภัย

ระบบดิจิทัล Cyber Security เพื่ออุดช่องโหว่ ลดโอกาส

การโดนแฮกจากบุคคลภายนอก โดยปัจจุบันยังมีจำนวน

ผู้เชี่ยวช าญในด้านนี้ไม่มากนัก ส่งผลให้อาชีพผู้รักษา

ความปลอดภัยระบบดิจิทัล จึงมีรายได้สูงสุดถึง 14 ล้าน

บาท ต่อปี ในสหรัฐอเมริกาเลย

3. นักวิจัยอาหาร

โลกเริ่มก้าวสู่โลกแห่งนวัตก ร ร มอาหาร หลักสูตร

วิทย าศาสตร์และนวัตก ร ร มทางอาหาร จากคณะ

วิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยอาหารที่มีความ

รู้ด้านอาหาร และมีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตก ร ร ม

ย่อมเป็นที่ต้องการในอุตสาหก ร ร มอาหารยุคใหม่

ที่มีการเติบโตอย่ า งต่อเนื่องของผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอี SMEs รุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจ

อาหารของตนเองให้มีความโดดเด่น สำนักงาน

คณะก ร ร มการอาหารและย า จะเป็นเครื่องมือสำคัญ

ในการพัฒนานักวิจัยด้านนวัตก ร ร มทางอาหารที่

สามารถผลักดันอุตสาหก ร ร มอาหารของไทย

ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลได้

4. นักเทคโนโลยีชีวภาพ

ตอบโจทย์พลังงานลดโลกร้อน หลักสูตรเทคโนโลยี

พลังงานชีวภาพ และการแปรรูปเคมีชีวภาพ จากคณะ

วิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า

ประเทศไทยคือประเทศแห่งเกษตรก ร ร ม แต่นอกจาก

ผลผลิตด้านการเกษตรที่สามารถนำมาบริโภคแล้วนั้น

ยังมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนอุตสาหก ร ร มการ

เกษตรนั่นคือ กากเหลือทางการเกษตร แต่แท้จริงแล้ว

สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานชีวภาพ ซึ่ง

ใช้ทดแทนพลังงาน ดังนั้น อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ

จึงมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์อย่ า งมาก ทั้งต่อ

ภาคอุตสาหก ร ร มและสภาพแวดล้อมของโลก

5. วิศวกร

พัฒนาย านยนต์แห่งอนาคต หลักสูตรวิศวก ร ร ม

เทคโนโลยีย านยนต์ จากคณะวิศวก ร ร มศาสตร์

ในอนาคตอันใกล้ ย านพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

Electric Vehicle จะเข้ามาทดแทนที่การใช้น้ำมัน

อย่ า งแน่นอน เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่อง

ของจำนวนรถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้นอาชีพวิศวกรย านยนต์

แบบเดิมๆ จึงอาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ

อุตสาหก ร ร มการผลิตย านพาหนะในยุคใหม่ได้

อาชีพวิศวกรย านยนต์สมัยใหม่ จึงเป็นที่ต้องการ

อย่ างมากจากฐานการผลิตอุตสาหก ร ร มย านยนต์ของประเทศไทย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In เกร็ดความรู้

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …