Home ข้อคิดเตือนใจ 5 วิธี ที่ช่วยทำให้เราเป็นคนพูดเก่ง มั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น

5 วิธี ที่ช่วยทำให้เราเป็นคนพูดเก่ง มั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น

0 second read
0

1. กล้าที่จะพูดลดความประหม่า

ปัจจัยหลักที่ขัดขวางการอย ากเป็นคนกล้าพูด

กล้าแสดงออกของใครหลายคน คงเป็นอาการ

ประหม่าเมื่ออยู่ต่อหน้าคนจำนวนมาก นั่นอาจ

เป็นเพราะคุณคำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ๆ

ไม่ว่าจะการพูดผิด การกลัวว่าผู้ฟังจะไม่ชอบ

คุณ เหตุผลต่างๆ เหล่านี้นั้นส่งผลให้คุณนั้นมี

ความประหม่า ซึ่งวิธีการสร้างความกล้าแสดง

ออกเพื่อลดอาการประหม่านั้น สามารถเริ่มต้น

จากการหายใจเข้าลึกๆ และการลงมือทำทันที

เพราะหากกังวลอยู่ก็ไม่สามารถเริ่มพูดได้เสี ย

ที ทางที่ดีเราจงมั่นใจในสิ่งที่คุณจะพูดจาก

การฝึกฝนมาของคุณ และมีสติในทุกการพูด

2. พูดอย่ างมีความหมาย

วิธีพูดให้เก่งขึ้นของการอย ากเป็นคนกล้าพูด

กล้าแสดงออก คือการใส่ใจถึงผู้ฟัง เนื่องจาก

การจะเป็นผู้พูดที่ดีคือการเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยเช่น

กัน โดยการรับรู้ถึงสิ่งที่ผู้ฟังต้องการอ ย่างแท้

จริง เพราะคนพูดส่วนใหญ่มักหลงลืมการเข้าใจ

ผู้ฟังที่ดี ทำให้สนใจเพียงแค่การพูดในสิ่งที่ตน

อย ากพูด วิธีง่ายๆให้คุณลองคิดกลับกันว่าถ้า

หากคุณเป็นผู้ฟังคุณอย ากได้ข้อมูลแบบไหน

หรืออย ากฟังเรื่องราวแบบใด จากนั้นถ่ายทอด

ออกมาให้มีความหมาย โดยวิธีการสร้างความ

กล้าแสดงออกแบบนี้ จะทำให้ผู้ฟังได้รับไอเดีย

หรือกำลังใจใหม่ๆ ที่จะจุดประกายความคิดได้

3. พูดผิดพูดใหม่ได้

วิธีพูดให้เก่งอีกวิธีคือการเรียนรู้และพัฒนาวิธี

การสร้างความกล้าแสดงออกอย่ างสม่ำเสมอ

เริ่มต้นจากการฟังในสิ่งที่ตนเองพูด เพื่อจับจุด

หรือข้อบกพร่องเพื่อ นำเอาข้อผิดพลาดมาแก้

ไขและปรับใช้กับการพูดครั้งถัดไป วิธีพูดให้เก่ง

นั้นไม่เพียงแต่การท่องจำทุกคำพูด แต่คือการ

เตรียมตัวให้พร้อม ฝึกฝนหลายๆ ครั้งจนเข้าใจ

ประเด็นสำคัญ และทำความเข้าใจสิ่งที่คุณต้อง

การจะสื่อสารอย่ างดี เพียงเท่านี้การพูดของคุณ

ก็จะสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี หากเกิดปัญหา

เช่น การลืมเนื้อหรือการประหม่า การเข้าใจใน

เนื้อหาสาระอย่ างดีก็จะสามารถช่วยให้คุณพลิก

แพลงไปตามสถานการณ์ได้อย่ างดีด้วย

4. เป็นตัวเองให้มากที่สุด

สิ่งสำคัญของการอย ากเป็นคนกล้าพูด กล้า

แสดงออกนั่นคือ การเป็นตัวของตัวเองให้มาก

ที่สุด เลิกพย าย ามเป็นคนอื่น เพราะวิธีพูดให้

เก่งนั้นใช่เพียงจดจำ การพูดหรือบุคลิกของ

ผู้อื่นเท่านั้นถึงจะกลายเป็นคนที่พูดเก่งได้

แต่วิธีการสร้างความกล้าแสดงออกต้องเริ่ม

ต้นจากตัวคุณเอง ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องพย า

ย ามให้มีบุคลิกเหมือนคนอื่น ให้มั่นใจในความ

เป็นตัวเอง เช่น หากคุณเป็นคนอารมณ์ขัน

งั้นก็อาจจะเริ่มลองหัดพูดให้มีลูกเล่น สนุก

สนานไม่น่าเบื่อ หรือหากคุณเป็นคนสบาย

ก็อาจจะเริ่มต้นพูดแบบไม่มีพิธีรีตองใด ๆ

ให้คิดไว้เสมอว่าการพูดเป็นการ แ บ่ ง ปั น

ความคิดเห็น ความรู้สึก และประสบการณ์จริง

ของคุณเพื่อช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าเป็นการ

แสดงหรือท่องจำ เพียงเท่านี้ผู้ชมก็จะสามารถ

เข้าถึงคำพูดของคุณได้แน่นอน

5. ฝึกการพูดอย่ างสม่ำเสมอ

วิธีการสร้างความกล้าแสดงออกให้กล้าพูดมากขึ้น

หรือพูดได้ดีขึ้นนั้นจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอย่ าง

หนัก เพราะคนที่พูดเก่งและกล้าแสดงออกในทุกวัน

นี้นั้นก็ต่างผ่านการฝึกฝนมาอย่ างหนักแล้วเช่นกัน

เพราะวิธีนี้เป็นวิธีพูดให้เก่งขึ้น ที่หากยิ่งทำก็ยิ่งจะ

ทำให้การพูดดีขึ้น อาการประหม่าหรือการจำข้อมูล

ผิดพลาดนั้นก็จะน้อยลง ทำให้คุณเป็นคนที่มั่นใจขึ้น

ไม่เสี ยสมาธิไปกับเสียงร้องของผู้ฟังได้ง่ายๆ แต่

หากอย ากเป็นคนกล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น

คุณสามารถหาตัวช่วยจากการเข้ารับการอบรมการ

พูด การฝึกพูดหน้ากระจกหรือการอาสาที่จะเป็น

คนพูดในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกฝนได้เช่นกัน

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …