Home ข้อคิดเตือนใจ 12 สิ่งที่ไม่ดี พ่อแม่ไม่ควรทำให้ลูกเห็น ลูกจะรู้สึกไม่ดี

12 สิ่งที่ไม่ดี พ่อแม่ไม่ควรทำให้ลูกเห็น ลูกจะรู้สึกไม่ดี

0 second read
0

1.พูดจาไม่สุภาพให้ลูกได้ยิน

พ่อแม่ก็เปรียบเหมือนครูคนที่หนึ่ง ดังนั้นลูกจะเรียนรู้

จากพ่อแม่เป็นอันดับแรก คำพูดของพ่อและแม่จึงมี

ความสำคัญค่อนข้างมาก หากพ่อและแม่พูดจาแบบ

ห ย า บ ค า ย ต่อหน้าลูก ลูกจะจดจำและพูดตาม

ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจะไปโท ษใครได้ ในเมื่อคุณ

เองเป็นตัวอย่ างให้เขาเอง

2.ท ะ เ ล า ะ กันต่อหน้าลูก

การที่พ่อและแม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกจะทำให้

ความรู้สึกทั้งหมดตกไปอยู่ที่ลูก ยิ่งถ้าเป็นเด็ ก

เล็ก เขาจะรู้สึกแ ย่ และอาจจะคิดว่าเขาเป็นต้น

เหตุที่ทำให้พ่อแม่ทะเลาะกัน อีกอย่ างที่สำคัญ

คือลูกจะเสี ยใจมาก เพราะทั้งพ่อและแม่ต่างเป็น

คนที่เขารัก และเขาคงไม่โอเคแน่ๆที่ต้องมาเห็น

พ่อแม่ทะเลาะกัน

3.แสดงความ รุ น แ ร ง ต่อหน้าลูก

จริงๆแล้วไม่ควรจะแสดงความ รุ น แ ร งทั้งต่อหน้า

และลับหลังลูก หรือพูดง่ายๆก็คือไม่ควรเกิดขึ้นใน

สังคมของเราเลยด้วยซ้ำ แล้วหากยิ่งแสดงออกมา

ต่อหน้าลูก ลูกจะเกิดอาการหวาดกลัว ซึ่งจะทำให้

เด็ กกลายเป็นคนขี้ระแวงและหวาดกลัวง่าย ส่งผล

โดยตรงกับจิตใจของเด็ก แถมยังส่งผลให้ลูกกลาย

เป็นเด็ กก้าวร้าว หรือในบางกรณี ลูกจะกลายเป็น

เด็ กเก็บกด อาจจะไม่ได้แสดงออกต่อหน้าพ่อแม่

แต่อาจจะไปแสดงออกเมื่ออยู่ข้างนอกกับคนอื่นก็เป็นได้

4.ตำหนิพ่อหรือแม่ให้ลูกฟัง

จงคำนึงไว้เสมอว่าไม่ว่าพ่อหรือแม่ ต่างล้วนมีความ

สำคัญและเป็นที่รักของลูก ดังนั้นการที่พ่อหรือแม่

พูดถึงอีกฝ่ายในทางลบ จะทำลูกรู้สึกผิดหวังและ

รู้สึกไม่ดี หากรับฟังอยู่บ่อยๆครั้งอาจจะทำให้ลูก

มีรู้สึกไม่ดีต่อพ่อหรือแม่ได้ และลูกจะรู้สึกว่าเขา

ขาดคนใดคนนึงไปนั่นเอง

5. โ ก ห ก ลูก

อย่ าโ ก ห กลูก เพราะว่าลูกจะรู้สึกว่าการโ ก ห ก

เป็นเรื่องไม่ผิดอะไร จะทำให้เด็ กเคยชินกับการ

โ ก ห กจนติดเป็นนิสัย ควรจะใช้เหตุผลคุยและ

อธิบายกับลูกมากกว่าที่จะใช้วิธีการ โ ก ห ก ลูก

อย่ าลืมว่าเด็ กมีความคิดและสามารถที่จะทำความ

เข้าใจกับเรื่องราวต่างๆได้ แต่ต้องรู้จักใช้เหตุผลและ

รู้จักที่จะใช้คำพูดดีๆกับลูก

6.ดื่มเครื่องดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์

หรือ สู บ บุห รี่ ต่อหน้าลูก

เด็กจะมีพฤติก ร ร มเลียนแบบพ่อแม่โดยตรง

หากคุณดื่มสิ่งมึ น เ ม า หรือสู บ บุ ห รี่ ต่อหน้าลูก

จะทำให้เขาจดจำและทำตาม ซึ่งถึงตอนนั้นคุณจะ

ตำหนิลูกก็คงจะทำได้ไม่เต็มปาก เพราะคุณเอง

ก็ทำเป็นตัวอย่ างให้กับเขา เขาจะรู้สึกว่าการทำ

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดหรือไม่ควรทำ และที่สำคัญ

เด็ กมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าผู้ใหญ่ ค วั น พิ ษ จ า ก

บุ ห รี่จะทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย ของลูกอีกด้วย

7.ตอบคำถามลูกไปมั่วๆเพื่อตัดความรำคาญ

เด็ กส่วนใหญ่ต่างต้องเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว และ

นั่นเองที่ทำให้ลูกมีความสงสัยกับสิ่งรอบตัวตลอด

เวลา เมื่อไม่รู้ขาจะถาม ซึ่งคนแรกที่จะถามก็คงต้อง

เป็นพ่อและแม่ เพราะคุณเป็นคนที่ใกล้ตัวและเขา

ให้ความสำคัญกับคุณที่สุดด้วยนั่นเอง การตอบคำ

ถามสิ่งต่างๆที่ลูกถามนั้น ควรตอบอย่ างตั้งใจและ

ใช้เหตุผลกับลูก อย่ าตอบไปมั่วๆเพื่อตัดความรำ

คาญ เพราะจะทำให้ลูกไม่กล้าที่จะถาม หรืออาจ

จะได้รับข้อมูลที่ทำให้ลูกเข้าใจผิดซึ่งจะส่งผล

ไปยังในอนาคตของลูกด้วย

8.เปรียบเทียบลูกกับคนอื่น

การเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นต่อหน้าลูก จะทำให้

เขารู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่น ซึ่งจะทำให้เกิด

เป็นปมในใจของลูก ซึ่งอาจส่งผลใน ร ะ ย ะ ย า ว

ทำให้ลูกขาดความมั่นใจในตัวเอง หรือในบางกรณี

อาจจะทำให้ลูกมีความกดดันจนกลายเป็นเด็ กเก็บกดได้

9.ตำหนิลูกในด้านความรู้ความสามารถ

เด็ กมีสภาพจิตใจที่อ่อนแอกว่าผู้ใหญ่ นั่นหมายถึง

ว่าอาจจะรับแรงกดดันได้น้อยกว่าผู้ใหญ่นั่นเอง ซึ่ง

การตำหนิลูกในด้านความรู้ความสามารถ อาจทำให้

ลูกมีความกดดันสูง ในเด็ กบางคนอาจจะมีพฤติก รรม

ต่อต้าน อย่ างเช่น กลายเป็นเกเรไปเลย หรือในบาง

คนอาจจะเป็นเด็ กที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าและ

ไม่เป็นที่ภูมิใจของพ่อแม่

10.เกี่ยงกันทำหน้าที่

ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่เกี่ยวกับลูกหรือว่าจะเป็น

หน้าที่ภายในบ้าน อย่ าเกี่ยงกันทำเลย เพราะ

นั่นจะแสดงถึงความไม่สามัคคีกันของพ่อแม่

จะทำให้ลูกรู้สึกว่าไม่ได้รับความสำคัญจาก

พ่อแม่นั่นเอง และอาจทำให้ลูกคิดว่าพ่อแม่

ไม่รักเขา ในกรณีที่เป็นหน้าที่เกี่ยวกับลูก

แต่หากเป็นหน้าที่งานในบ้าน จะทำให้ลูก

รู้สึกว่าเรื่องราวพวกนี้ไม่ใช่หน้าที่ จะทำให้

เขากลายเป็นคนไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองในอนาคตได้

11.จ้องจอทีวีหรือจอมือถือมากกว่าจ้องมองดูลูก

เวลาที่อยู่กับลูกก็ควรใช้เวลากับลูกให้มาก โดย

เฉพาะลูกที่ยังเล็กอยู่ ลูกจะรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจ

จากพ่อแม่ เขาจะไม่รู้สึกว่าเขามีความสำคัญน้อย

กว่าสิ่งต่างๆรอบตัว หากคุณจ้องจอทีวีหรือจอมือถือ

มากกว่าการใช้เวลากับลูก อาจจะทำให้เขารู้สึกว่า

ไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่นั่นเอง

12.แสดงอารมณ์ด้านลบต่อหน้าลูก

เด็ กสามารถซึมซับอารมณ์จากพ่อแม่ได้โดยตรง

หากคุณมีปัญหา เ ค รี ย ด หรือไม่สบอารมณ์มาก

จากนอกบ้าน อย่ าเอาปัญหาเหล่านั้นมาแสดงออก

ทางสีหน้าหรืออารมณ์ต่อหน้าลูก เพราะลูกจะรับรู้

ได้ถึงว่าคุณกำลังไม่มีความสุข แน่นอนว่าลูกคงจะ

รู้สึกไม่ดี และอาจจะทำให้ลูกไม่กล้าที่จะพูดหรือ

บอกเล่าอะไรกับคุณ เพราะคุณเป็นคนสำคัญของเขา

เขาจะไม่อย ากให้คนที่เขารักต้องมีปัญหาหรือต้อง

รับความ เ ค รี ย ดอะไรเพิ่มขึ้นนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …