Home ข้อคิดเตือนใจ 10 เรื่อง ที่พ่อแม่ทำ จนเป็นปมในใจให้ลูกไปตลอด

10 เรื่อง ที่พ่อแม่ทำ จนเป็นปมในใจให้ลูกไปตลอด

0 second read
0

1. อารมณ์เสี ยใส่ลูก

พ่อแม่ที่อารมณ์เสี ยหรือทะเลาะกัน บางครั้งก็มักจะอารมณ์เสี ยใส่ลูก

โดยที่ไม่รู้ตัว หรือพ าลไปหาเรื่องลูก การกระทำเช่นนี้นอกจากจะเป็น

การทำร้ า ยจิตใจลูกโดยง่ายแล้ว ยังทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่มีเหตุผล

จนไม่คิดจะเชื่อถือได้

2.ทำ ร้ า ยความมั่นใจของลูก

พ่อแม่หลายคนเผลอไปทำ ร้ า ยความมั่นใจของลูกโดยไม่รู้ตัว เช่น

การพูดถึงข้อด้อยของลูกต่อผู้อื่นหรือในที่สาธารณะ การบังคับให้ลูก

ทำอะไรโดยที่เขายังไม่พร้อมหรือกล้า การทำแบบนี้ของพ่อแม่จะทำ

ให้ลูกเรากลายเป็นคนข าดความมั่นใจและเป็นกาทำ ร้ า ย จิตใจของ

ลูกได้ด้วยนั่นเอง

3. เปิดเผยความลับของลูกให้คนอื่น

แท้จริงแล้วพ่อแม่คือที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของลูก แต่เด็ กในสังคมไทย

ปัจจุบันกลับเลือกปรึกษาเพื่อนก่อนพ่อแม่เสมอ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ

ว่าบางเรื่องพ่อแม่เห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมากมายอะไร หรือเป็น

เรื่องที่มองข้ามความสำคัญของลูกไป หรือแก้ปัญหาไม่ตรงจุด จน

ลูกมองว่าพ่อแม่ช่วยอะไรไม่ได้ แต่สาเหตุหลักคือเรื่องของความลับ

ที่เด็ กไม่อย ากให้คนจำนวนมากรู้ หากมีเรื่องสำคัญนั้นร้อยละ 80

ลูกมักจะเลือกบอกแม่ แต่แม่ก็อาจจะนำความลับนี้ไปปรึกษาพ่อหรือ

คนอื่น ซึ่งการทำแบบนี้อาจทำให้เด็ กเกิดความรู้สึกไม่ไหววางใจ

หรือเชื่อใจที่จะบอกความลับตนเอง

4.เมินเฉยกับการทำดีของลูก หรือรู้สึกยินดีแบบผ่าน ๆ

ผู้ใหญ่มักมองเห็นความสำเร็จเล็ก ๆ ของลูกเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย

และให้ความยินดีแค่เพียงผ่านๆ แทนที่จะมองว่าผลลัพธ์ในสิ่งที่ลูก

ทำได้ดีนั้นจะเป็นการต่อยอดไปสู่ผลงานหรือความสำเร็จที่ดีในอนา

คตของเขาได้ หากได้รับการส่งเสริมที่ดีจากพ่อแม่ การเมินเฉยหรือ

การยินดีแค่เพียงชั่ วขณะอาจทำให้ลูกรู้สึกไม่มั่นใจและไม่ภาคภูมิใจ

กับความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้

5. นำเรื่องที่เคยทำผิดของลูกมากล่าวว่าซ้ำ ๆ

ผู้ใหญ่ส่วนมากเวลาดุเด็ กที่ทำผิด มักจะนำเรื่องของลูกที่เคยทำผิด

มาแล้วมากล่าวว่าซ้ำ ๆ เหมือนเป็นการต อกย้ำซ้ำเติมลูกเข้าไปอีก

และร้อยละ 50 ที่แสดงอาการแบบนี้จะหยุดก็ต่อเมื่อเด็ กเกิดอาการ

เสี ยใจ การทำเช่นนี้ถือเป็นการกระทำที่ทำร้ า ยจิตใจลูกได้เป็นอย่ าง

มาก และจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกเ จ็ บ ใจ โ ก ร ธ จนทำให้ลูกไม่คิด

จะปรับปรุงตัวให้เป็นเด็ กที่ดีขึ้น

6. ใช้ความ รุ น แ ร ง กับลูก

หมดยุคของการล งโ ทษโดยใช้ ไ ม้ เ รี ย วตีลูกเพื่อสร้างให้เป็นคนดี

กันแล้วนะ เพราะการตีหรือใช้ความรุ น แ ร งกับเด็ กไม่ได้สร้างความ

เปลี่ยนแปลงหรือปรับนิสัยลูกให้เป็นไปตามที่พ่อแม่คาดหวังได้เลย

แต่จะเป็นการซ้ำเติมให้ลูกมีปมภายในใจหนักขึ้นไปอีก ความรุ นแ ร ง

ระหว่างพ่อแม่ท ะเ ล า ะ กัน หรือความ รุ น แ ร งที่ทำต่อลูกล้วนเป็น

สิ่งที่ไม่ดี ที่ยิ่งทำให้ลูกมีอาการต่อต้านหนักขึ้น และจะกลายเป็นภาพ

จำ ทำให้ลูกกลายเป็นเด็ กก้ าวร้ าวต่อไปได้ในอนาคต

7. ล งโ ท ษเมื่อลูกทำผิด

เชื่อว่ามีพ่อแม่หลาย ๆ ท่านคิดว่าการล งโท ษคือวิธีที่จะทำให้เด็ ก

จดจำและจะไม่ทำผิดซ้ำแบบเดิมอีก แต่กลับตรงกันข้าม วิธีนี้จะทำให้

เด็ กรู้สึกเสี ยใจ กลายเป็นเด็ กที่เก็บกด และกลั วความผิดพลาดจน

กลายเป็นคนขี้ระแวงได้ วิธีที่ถูกต้องที่สุดก็คือ การปลอบเขาเมื่อลูก

ทำผิดพลาด อธิบายเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้คือสิ่งที่ลูกทำผิด มันจะมีผล

เสี ยอย่ างไร พร้อมทั้งแนะนำและช่วยกันหาวิธีคิดแก้ไขปัญหาให้กับ

ลูกหรือใช้วิธีล งโท ษแบบนุ่มนวล

8. ใช้ถ้อยคำ รุ น แ ร ง ด่ าว่าลูก

การใช้ถ้อยคำที่ไม่ดีเพื่อว่ากล่าวตักเตือนเมื่อลูกเรานั้นทำผิด จริง ๆ

แล้วไม่ควรใช้การด่ าว่า หรือใช้คำรุ น แ ร งส่ อ เ สี ย ดเพื่อให้เด็ ก

กลั วหรือหลาบจำ เพราะการทำแบบนี้นอกจากจะทำให้ลูกรู้สึกไม่ดี

แล้วยังทำให้เด็ กไม่มีความสำนึกผิดดดวย มิหนำซ้ำยังคิดจะทำครั้ง

ต่อไปแบบที่ไม่ทำให้โดนจับได้ เพื่อจะได้ไม่โดนด่ า แถมยังเกิดการ

เลียนแบบถ้อยคำ ห ย า บ ค า ย จากผู้ใหญ่อีกด้วย

9. เอาความคิดของตัวเองเป็นหลัก และไม่ใจกว้างที่จะเข้าใจลูกตัวเอง

พ่อแม่อาจจะจดวันเดือนปีเกิดของลูกได้ รู้ว่าลูกชอบกินอะไรหรือ

ไม่ชอบอะไร แต่การรู้จักลูกในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าคนเป็น

พ่อแม่จะเข้าใจในสิ่งที่ลูกคิดได้เสมอไปนะ หากคุณยังต้องการให้

ลูกต้องทำนู่นนั่นนี่ในแบบที่พ่อแม่คิด โดยไม่ถามความสมัครใจ

หรือไม่ได้สังเกตอาการ สีหน้า ความสุข ของลูกเลย

10.มองข้ามการแสดงความคิดเห็นของลูก

ผู้ใหญ่มักแสดงความไม่พอใจต่อเด็ กที่ประพฤติตัวไม่ดี โดยอาจใช้

การดุด่ าต่อว่า แต่เด็ กร้อยละ 90 ไม่สามารถแสดงอาการไม่พอใจใน

ตัวผู้ใหญ่ออกมาได้ และหากกล่าวว่าผู้ใหญ่ผิ ดก็ทำให้มองว่าเป็นเด็ ก

ไม่ดี ทำตัวไม่เหมาะสม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพ่อแม่สามารถเป็นแบบ

อย่ างให้ลูกในการแสดงออกและเปิดใจให้กว้างต่อการฟังความคิดเห็น

จากทุกคนในครอบครัว ยอมรับความผิดถูกและช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อ

ให้ลูกกล้าแสดงออก และรู้จักที่จะยอมรับในสิ่งผิดอันจะเป็นรากฐาน

ต่อการใช้ชีวิตในสังคมเมื่อเขาเติบโตขึ้น

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …