Home ข้อคิดเตือนใจ หัวหน้าที่ดี ลูกน้องรักเคารพ จะมีคุณลักษณะ 10 ข้อนี้

หัวหน้าที่ดี ลูกน้องรักเคารพ จะมีคุณลักษณะ 10 ข้อนี้

0 second read
0

1. การยอมรับและชื่นชม

เมื่อพนักงานได้รับการชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาทำมากเท่าไหร่

พวกเขายิ่งมีแรงบันดาลใจในการทำงานให้ประสบความสำ

เร็จ มากขึ้นเท่านั้น เอ่ยคำเชยชมเมื่อพวกเขาทำงานได้ดี

ที่สำคัญเลย คุณต้องให้ความสำคัญกับทีมไปพร้อม ๆ กับ

การการชมเชยพนักงานที่ทำงานดีเด่นเป็นรายบุคคล การ

ยอมรับและเห็นคุณค่าของพนักงานอย่ างเท่าเทียมด้วย

2. มีสิ่งที่คาดหวัง และเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน

ใครๆก็ชอบความชัดเจนกันทั้งนั้นแหละ ดังนั้นให้กำหนด

บทบาทเป้าหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงาน

ทุกคนได้เข้าใจอย่า งชัดเจน อาจจะบอกตัวต่อตัวก็ได้

หรือบอกพร้อมกันทั้งทีม ย้ำชัดเจนถึงเป้าหมายของทีม

อย่ างสม่ำเสมอ อาจเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือว่า

ตลอดทั้งปีเลย มิเช่นนั้นการทำงานอาจเกิดปัญหาขึ้นได้

เพราะพนักงานจะทำงานไปเรื่อย ๆ โดยขาดความเข้าใจ

ในเป้าหมายนั่นเอง

3. มีความเชื่อมั่นและไว้ใจ

ทำให้ได้ตามที่คุณสัญญาไว้ ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและรู้จัก

รักษาคำพูดของคุณ ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่ าง

ที่ดีให้กับคนในทีม ถ้าคุณทำผิดพลาด คุณก็ต้องยอมรับ

ผิดอย่ างสง่าผ่าเผย และขอโทษลูกน้องที่ทำผิดพลาด

เพราะการตัดสินใจที่มาจากตัวคุณเอง เมื่อพวกเขาเห็น

ตัวอย่ างที่ดีจากผู้นำ พวกเขาจะเกิดความเชื่อมั่นและไว้ใจ

4. ความก้าวหน้าในอาชีพ

พนักงานจะตั้งใจทำงานมากขึ้น เมื่อเห็นว่าองค์กรมีสภาพ

แวดล้อมหรือทรัพย ากรที่เอื้ออำนวยให้พวกเขาสามารถ

พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่ างเต็มที่ มอบหมายงาน

ให้พนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พูดง่าย ๆ เลย ก็คือ

ใช้คนให้ถูกงานนั่นเอง

5. ความภูมิใจในงานที่ทำ

ทุกคนต่างก็อย ากมีงานที่พูดได้อย่ างเต็มปากว่า

นี่คือ “งานที่ฉันภูมิใจ” การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

ในการทำงาน จะทำให้พนักงานมีแรงกร ะตุ้ นในการ

ทำงาน หัวหน้าจึงควรสร้างรูปแบบการทำงานในเชิง

บวก เช่น การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นกันเองหรือการ

สร้างบรรย ากาศการทำงานที่สนุกไปพร้อม ๆ

6. สื่อสารกันอย่ างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารหรือการประสานงานที่ดีระหว่างกันในการ

ทำงานนั้น ทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจในงานของตน

ยิ่งมีข้อมูลมากและชัดเจนเท่าไหร่ โอกาสที่จะเกิดข้อ

ผิดพลาดก็น้อยลงด้วยเท่านั้น การสื่อสารที่ดีต้องเกิด

ขึ้นในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทีม การสนท

นาตัวต่อตัว การใช้โทรศัพท์ อีเมล วิดีโอคอล อื่น ๆ

อย่ างไรก็ตาม ให้ระวังการสื่อสารที่ผิดวิธี เช่น วิธีการ

ส่งอีเมล หรือข้อความไม่เหมาะสมด้วย ดังนั้นผู้นำทั้ง

หลายควรมองว่าเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญและ

ละเลยไม่ได้

7. มีการเรียนรู้ในที่ทำงาน

การพัฒนาทักษะการทำงาน เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ

การทำงานในทุกสาขาอาชีพ องค์กรที่ดีควรให้ความ

สำคัญกับวิธีการพัฒนาทักษะการทำงานด้วยการจัด

หาทรัพย ากรการเรียนรู้ เช่น สื่อการเรียนรู้ อย่ างห้อง

สมุดหรือคลังความรู้แบบออนไลน์ ตลอดจนการฝึก

อบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการทำงานให้แก่พนักงาน อย่ างสม่ำเสมอด้วย

8. มีความรับผิดชอบ

คนทำงานทุกคนล้วนอย ากเก่งในงานที่พวกเขาทำ

และพึ่งพาตัวเองได้ แต่ถ้าเขายังไม่เก่งพอ นั่นเป็น

หน้าที่ของผู้นำที่ต้องชี้แนะให้พวกเขาสามารถแก้

ปัญหาและทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ คุณ

ต้องสอนงานพวกเขาอย่ างมีประสิทธิภาพและสม่ำ

เสมอด้วย รวมไปถึงการถามไถ่ว่าแก้ปัญหาไปแล้ว

ยังไงบ้าง หรือติดปัญหาอะไรหรือเปล่า สอนให้พวก

เขาเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีของพวกเขาเองครั้ง

ต่อ ๆ ไป พวกเขาจะได้แก้ปัญหาได้

9. ความเคารพจากหัวหน้างาน

พนักงานหลายคนไม่ค่อยได้ความเคารพจากหัวหน้า

ผู้นำที่ดีนั้นไม่ควรมีความลับกับคนในทีม เพราะพวก

เขาจะรู้สึกด้ อยค่าและรู้สึกเหมือนเป็นคนนอก ควร

ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่ างมืออาชีพด้วย และไม่มองว่า

พวกเขาด้ อยกว่า ไม่ว่าจะในเชิงคุณวุฒิหรือวัยวุฒิ

เปิดเผยและซื่อตรงให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้

คุณต้องสร้างทีมที่ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ผู้นำที่

มีอำนาจเหนือกว่าเพียงผู้เดียว

10. การประสบผลสำเร็จ

จงให้ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับพวกเขา เพื่อที่ว่า

พวกเขาจะได้ประสบความสำเร็จตามสายงานที่พวก

เขาถนัดได้ ในอนาคตกำจัดอุปสรรคในการทำงาน

และส่งเสริมพวกเข าอย่างเต็มที่ อย่ าเปลี่ยนแนวทาง

หรือแผนการไปสู่เป้าหมายบ่อย ๆ โดยไม่พิจารณา

ให้รอบคอบ ละเลยกับผลการปฏิบัติงานที่ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินหรือตั้งเป้าหมายโดยไม่ดูพื้นฐาน

ความเป็นจริง เพราะคนได้รับผลกระทบโดยตรงคือ

พนักงานของคุณที่ต้องเจอกับภาวะความกดดันจาก

ความไม่มั่นคงในแนวทางในการทำงานของผู้นำอย่ างคุณ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …