Home ข้อคิดเตือนใจ 5 วิธี ให้หนี้หมดไว แม้หนี้เยอะก็จัดการได้

5 วิธี ให้หนี้หมดไว แม้หนี้เยอะก็จัดการได้

17 second read
0

1. หยุดวงจรการสร้างหนี้

หยุดการใช้บัตรเครดิต

แม้ว่าบัตรเครดิตจะเป็นตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยสำหรับคน

ในยุคปัจจุบันก็จริง แต่ด้วยรูปแบบการใช้งานที่แสนสะดวกสบาย

ใช้ผ่อนสินค้าง่าย แถมยังมีส่วนลดล่อตาล่อใจ ทำให้บัตรเครดิต

กลายเป็นตัวสร้างหนี้ได้ด้วย เช่นเดียวกันถ้าคุณมีบัตรเครดิตอยู่

หลายๆใบ และไม่สามารถวางแผนการใช้ได้ แน่นอนว่าก็อาจจะ

สร้างหนี้เกินกว่าที่จะจ่ายไหว ทางที่ดีนั้น คุณจะต้องหยุดการใช้

บัตรเครดิต เพื่อเป็นการปลดหนี้บัตรเครดิตให้หมดไวนั่นเอง

-ห้ามยุ่งกับการกู้หนี้นอกระบบ

แม้จะอยู่ในช่วงที่กระแสเงินสดขาดมือ มากขนาดไหนก็ห้ามยุ่ง

เกี่ยวกับการกู้หนี้นอกระบบเด็ ดขา ด เพราะการกู้หนี้นอกระบบ

จะทำให้คุณเจอกับเจ้าหนี้ที่คิดด อกเบี้ยในอัตราที่เกินกว่ากฎ

เกณฑ์ ทำให้หนี้สินที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้นเกินกว่าความสามารถใน

การจ่าย แถมยังเ สี่ ย ง อั น ต ร า ยกับการถูกตามทวงหนี้ด้วย

-เลิกใช้วิธีหมุนเงินเพื่อโปะยอดหนี้

การยืมเงินจากเพื่อนอีกคนหนึ่งมาโปะยอดหนี้ให้อีกคนหนึ่งหรือ

การใช้วิธีถอนเงินสดจากบัตรเครดิตออกมาเพื่อใช้จ่ายหนี้อื่น ๆ

ทั้งหมดนี้ล้วนไม่ใช่วิธีที่ทำให้คุณปลดหนี้ได้ แถมยังมีโอกาส

เพิ่มหนี้สินจากการเพิ่มอัตราด อกเบี้ยในส่วนที่หยิบยืมเงินจาก

อนาคตมาใช้ รวมถึงอาจทำให้เสี ยความเชื่อใจกับคนรอบข้าง

ได้ด้วย ดังนั้นการปลดหนี้ให้ได้ผลจึงควรเลิกใช้วิธีการหมุนเงิน

เพื่อโปะยอดหนี้คงค้างเดิม แต่ควรจะเริ่มจากการลดค่าใช้จ่าย

และเริ่มปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ด้วยการวางแผนการชำระหนี้ให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะดีกว่านะ

2. แยกประเภทหนี้ให้ถูกต้อง

โดยคุณสามารถแบ่งแยกหนี้ที่มีออกเป็น 2 กลุ่มได้ดังนี้

-หนี้ดีการปลดหนี้ด้วยการคัดแยกหนี้ดีและหนี้ไม่ดี เป็นวิธีการจัดหมวดหมู่

หนี้ไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้พฤติกร ร มการใช้เงินที่ก่อให้เกิดหนี้ตาม

มาได้ในทีเดียวโดยจะต้องจำแนกให้ได้ว่า หนี้ที่มีอยู่หลายก้อนนั้น

เป็นหนี้ที่สามารถสร้างรายได้กลับมาให้ในภายหลังได้หรือไม่

-หนี้ไม่ดีเป็นหนี้ที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ตามมาเลย ยกตัวอย่างหนี้ทั้ง 2 รูปแบบ

เช่น หนี้จากการซื้ อสินค้า เสื้อผ้า หรือของใช้ต่างๆ ที่เป็นสินค้าตาม

แฟชั่น ตลอดไปจนถึงการกินอาหารหรู มื้อละหลายร้อยบาท ทั้งหมดนี้

เป็นหนี้ไม่ดีที่เกิดจากความฟุ่มเฟือยของตัวเอง ส่วนประเภทหนี้สินที่

เกิดจากการลงทุน อย่ างการปล่อยเช่าอสังหาฯ จะเป็นหนี้ที่จัดอยู่ใน

ประเภทหนี้ดีที่สามารถสร้างรายได้จากค่าเช่า ซึ่งช่วยในการผ่อนทรัพย์

สินที่ซื้ อมา แถมยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเวลา หากต้องการจะขายในภาย
หลังก็ยังสร้างกำไรให้กับเจ้าของหนี้ได้อีกด้วย

-จัดลำดับหนี้ตามอัตราการเสี ยด อกเบี้ย

หลังจากจำแนกหนี้ดี-หนี้ไม่ดีได้แล้ว ก็ให้นำหนี้ทั้ง 2 ประเภทมาจัด

อันดับและแยกแยะ เพื่อเข้าสู่กระบวนการปลดหนี้ในขั้นต่อไป นั่นก็คือ

การเรียงลำดับว่าหนี้ก้อนไหนเป็นหนี้สินที่จะต้องเสี ยด อกเบี้ยมากสุด

ให้เริ่มปลดหนี้ส่วนนั้นก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อหยุดวงจรการทบต้นทบ

ดอกของหนี้ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้ปลดหนี้ได้ไวยิ่งขึ้นด้วย

3. รู้จักวิธีช่วยลดหนี้

แน่นอนว่าหนี้นั้นต้องมาพร้อมกับด อกเบี้ย ที่ถ้าปล่อยไว้เรื่อย ๆ มันก็

จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งแนะนำให้รู้จักกับวิธีการลดภาระดอกเบี้ย

จากการรีไฟแนนซ์ ที่เป็นวิธีการชำระเงินกู้เดิมด้วยเงินกู้ใหม่และใช้

สินทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน โดยสามารถทำได้จากการขอกู้เงินจาก

สถาบันการเงินแห่งใหม่เพื่อนำไปปลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่

4. ปรับแผนการเงินใหม่

วิธีการที่จะช่วยทำให้ปลดหนี้ได้เร็ว และยั่งยืนมากที่สุด ซึ่งวิธีนี้นอกจาก

จะช่วยลดหนี้และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีแล้ว ยังเป็นพื้นฐานของการวาง

แผนทางการเงินให้ชีวิตสามารถบรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งใจในระยะยาวได้

อีกด้วย เริ่มต้นได้ง่ายๆ ด้วย 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

-ขั้นที่ 1 : วางแผนรายรับ-รายจ่าย

สาเหตุที่คนเรามักมีพฤติก รรมการใช้จ่ายเกินตัว เป็นเพราะมองไม่เห็น

ว่าในแต่ละเดือนเราหมดเงินไปกับสิ่งต่างๆ มากน้อยแค่ไหน ดังนั้นการ

เริ่มต้นปลดหนี้ด้วยการวางแผนรายรับ-รายจ่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วย

ทำให้มองเห็นภาพกว้างมากขึ้นว่า ในแต่ละเดือนควรสร้างสมดุลให้กับ

รายรับและรายจ่ายให้เกิดขึ้นได้ด้วยการสร้าง 2 บัญชีหลักไว้สำหรับบัน

ทึกค่าใช้จ่าย ดังนี้

-บัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน

เป็นรูปแบบบัญชีที่ช่วยในการสำรวจตัวเองว่าการใช้เงินในแต่ละวันนั้น

เกินงบที่ตั้งไว้แต่แรกหรือไม่ มีค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่เสี ยไปแบบเปล่า

ประโยชน์เพราะพฤติกร ร มแบบเดิมๆ หรือเปล่า เช่น ค่า ชา กาแฟ ที่ต้อง

จ่ายวันละ 20-30 บาท ฯลฯ

-บัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน

เป็นบัญชีภาพรวมที่จะทำให้มองเห็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนว่ามีสัดส่วน

เป็นอย่ างไร โดยต้องทำการแบ่งหมวดหมู่การใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนไว้

ว่ามีรายรับและรายจ่ายอะไรที่หมุนเวียนในเดือนนั้นๆ บ้าง และควรลดสัด

ส่วนการใช้จ่ายตรงไหนถึงจะสามารถหักลบกลบกับหนี้ที่มีได้ทันกับเวลาที่กำหนด

-ขั้นที่ 2 : ตั้งเป้าหมายทางการเงิน

สำหรับคนที่ยังมีหนี้ การตั้งเป้าหมายในครั้งนี้อาจจะเป็นการตั้งเป้าการ

ชำระหนี้ให้ครบโดยเร็ว ซึ่งอาจใช้การกำหนดเวลาช่วยด้วยก็ได้ เช่น มี

หนี้อยู่ทั้งสิ้น 1 ล้านบาทต้องการชำระให้หมดภายใน 2 ปี การตั้งเป้าแบบ

นี้ก็จะช่วยทำให้คุณมองเห็นว่า หากต้องการใช้หนี้จำนวนนี้ในระยะเวลา

2 ปี ในแต่ละเดือนควรจะเริ่มทำอะไรบ้าง เป็นต้น

-ขั้นที่ 3 : รู้จักการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ

การลงทุนก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยทำให้คุณบรรลุเป้าหมายในการ

ปลดหนี้ได้ไวขึ้นด้วย โดยอาจจะแบ่งหนี้ที่สามารถชำระได้ในระยะยาว

ออกมา และคำนวณดูว่าการลงทุนแบบไหนที่จะสามารถสร้างรายได้

ที่เพียงพอจะชำระหนี้ก้อนนี้ได้บ้าง แต่ก็อย่ าลืมว่าการลงทุนมาพร้อม

กับความเ สี่ ย ง ดังนั้นการบริหารความเ สี่ ย งด้านการลงทุนเท่าที่รับ

ไหวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้เวลาศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้นการลงทุน

5. เข้าไปคุยกับธนาคาร

เมื่อเป็นหนี้ก็อย่ ากลัวที่จะเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ ดังนั้นการเลือก

เข้าไปคุยกับธนาคารจึงถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อขอประนอมหนี้

และทำการตกลงกับทางธนาคารในการปลดหนี้ที่มีทั้งหมดใหม่ เช่น

การขอปรับลดดอกเบี้ยชั่ วคราว การขอหยุดชำระหนี้ ชั่ ว คราว ฯลฯ

เพื่อเป็นการคืนสภาพคล่องทางการเงินและตั้งหลักได้ง่ายขึ้น ซึ่งการ

พิจารณาประนอมหนี้ทั้งหมด จะแล้วแต่กรณีและขึ้นอยู่กับทางธนาคาร

ว่า จะเริ่มต้นปรับโครงสร้างหนี้อย่างไรได้บ้าง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา

หนี้ที่เกิดขึ้นให้ก่อนในระยะสั้น แต่อย่ างไรก็ตามคุณจะต้องหาวิธี

ปลดหนี้ ให้ได้จนกว่าจะสำเร็จ เพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นศาลและการถูก

ฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลัง

ขอขอบคุณ b l o g.g h b a n k

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …