Home ข้อคิดเตือนใจ เทคนิคช่วยเก็บเงินดีๆ แม้รายได้น้อย ก็ทำได้เช่นกัน

เทคนิคช่วยเก็บเงินดีๆ แม้รายได้น้อย ก็ทำได้เช่นกัน

0 second read
0

:: มีน้อยใช้น้อย

คนที่มีรายได้น้อยก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีรายได้น้อย

หากอย ากเก็บเงิ นให้ได้ก็จะต้องประหยัดด้วย ก็คือใช้

ให้น้อยด้วย แต่ก็ไม่ใช่ให้ถึงกับข าด หรือเรียกว่าใช้เงิน

อ ย่ างพอเพียงนั่นเอง ใช้แค่ในสิ่งที่มันจำเป็น ไม่ฟุ่ม

เฟื อย ตั ดสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งไป คุณจะต้องทำแบบนี้

เท่านั้นถึงจะมีเงิ นเก็บได้

:: ทำงานเสริมเพื่อเพิ่มรายได้

การทำงานประจำนั้นมันก็มีข้อดีก็คือ มีความมั่นคง และ

มีรายได้ที่แน่นอน แต่หากรายได้น้อย คุณก็สามารถใช้

เวลาในช่วงที่ว่างจากการทำงานประจำเพื่อมาทำงาน

เสริมเพื่อสร้างร ยได้เพิ่ม ซึ่งช่องทางในการหาอาชีพ

เสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ก็ต้องแล้วแต่ความถนัดของ

แต่ละคนด้วย บางคนชอบขายของก็อาจหาของไปขาย

ต ามตลาดนัดในวันหยุด บางคนชอบสอนพิเศษก็ลอง

รับสอนพิเศษ หาทำในเรื่องที่เราถนัดหรือมีความรู้ก็ได้

:: ออมเพิ่มถ้าหากมีเงินเหลือ

แม้ว่าบางทีคุณจะหั กเงินออมไว้ 10เปอร์เซนของเงิน

เดือนไว้แล้วก็ตาม แต่บางเดือนคุณอาจกินใช้น้อยลง

ทำให้มีเงินเหลือเพิ่ม ก็ให้คุณนำเ งิ นนั้นไปเก็บออม

เพื่อเงินออมของเราก็จะมีมากขึ้น

:: เปิดบัญชีเงินฝากประจำ

เลือกเปิดบัญชีเงินฝากประจำที่ต้องฝากเงินทุกเดือน

เช่น ฝากเดิอนละ 1,000 บ า ท ทุกเดือน เป็นเวลานาน

24 เดือน การฝากเงินประเภทนี้นอกจากจะเป็นการบัง

คับให้คุณนั้นเก็บเงินทุกเดือนแบบอัตโนมัติแล้ว ยังเป็น

เงินฝากที่ให้ด อ กเบี้ ยสูงกว่าเงินฝากแบบออมทรัพย์

แถมด อ กเบี้ยก็ปลอดภาษีอีกด้วย

:: ตั้งเป้าหมายการออมเงิน

เมื่อคุณเริ่มต้นมีเงินออมแล้ว ก็ให้เราตั้งเป้าหมายใน

การออมของเราว่าเมื่อครบ 1 ปี หรือ 2 ปี เราอย ากจะ

ออมเงินให้ได้จำนวนเท่าไหร่ การใช้วิธีแบบนี้จะทำให้

เรามีแ ร งจูงใจในการเก็บเงินด้วย เช่น เราอาจตั้งเป้า

หมายเล็ก ๆ ก่อนว่าปีแรกของการทำงานเรา จะเก็บเงิน

ให้ได้จำนวน 20,000 บาท ก็เท่ากับเงินเกือบสองเดือน

เลยนะ หากทำได้รับรองว่าภูมิใจแน่นอน และเมื่อทำได้

ก็ให้ค่อย ๆ เพิ่มเป้าหมายของเราขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะ

ถึงตอนนั้นรา ยได้ของเราก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วเช่นกัน

:: หั กเงินเพื่อออมทันทีเมื่อได้รับเงินเดือน

การออมแบบหั กเงินออมออกจากเงินเดือนก่อนนั้น

ก็เพื่อนำเข้าบัญชีธนาคารทุกเดือน เป็นวิธีที่จะทำให้

เก็บเงินได้ดีที่สุด โดยที่ให้คุณตั้งเป้าหมายว่าคุณต้อง

การออมเดือนละเท่าไหร่ มากน้อยนั้นไม่สำคัญอะไร

ขอเพียงให้เราเริ่มต้นออม จงเลือกเป้าหมายที่เรานั้น

ทำได้แบบไม่ต้องเ ค รี ย ด

:: หาช่องทางลงทุน

หากคุณเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งแล้ว ก็ต้องหาช่องทาง

การลงทุนเพื่อให้เงินนั้นงอกเงยเป็นรายได้ให้กับตัวเรา

ได้ โดยการลงทุนก็ต้องมีการกระจายความเ สี่ ย งด้วย

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ ถือเป็นการให้

เงินทำงาน เป็นการใช้พ ลั งของด อ กเบี้ยทบต้นเพื่อ

ชนะเงิ นเฟ้อให้ได้นั่นเอง เพราะการเก็บเงินแค่เพียง

อ ย่ างเดียวก็ไม่ดี เพราะเมื่อเวลาผ่านไปค่าของเงินก็จะค่อย ๆ

ลดลง จึงควรต้องลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทน ที่ดีด้วยนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …