Home ข้อคิดเตือนใจ เงินไม่พอใช้ รายจ่ายก็เยอะ หมุนเงินไม่ทัน จัดการได้ด้วย 5 ข้อนี้

เงินไม่พอใช้ รายจ่ายก็เยอะ หมุนเงินไม่ทัน จัดการได้ด้วย 5 ข้อนี้

2 second read
0

1.ตั้งสติไว้ก่อน

ลองปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตัวเองดูเสียใหม่ก็ดีนะ

ไม่ต้องไปก่อหนี้อีกแล้ว หยุดสร้างหนี้เพิ่มเสี ยเถิด ไม่ว่า

จะต้องลำบากขนาดไหน ที่สำคัญเลยต้องหยุดหาหนี้ใหม่

มาจ่ายหนี้เก่า เพราะจะทำให้เป็นหนี้แบบไม่รู้จักจบ ทาง

ที่ดีนั้น เราต้องทำให้ได้ อยู่ให้ได้ด้วยเงินตัวเอง

2. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง

คุณควรทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเอาไว้ ในแต่ละเดือนว่า

เรานั้นมีรายได้จากไหนบ้าง พอใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน

ในแต่ละเดือนนั้นจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่าย

ในครอบครัว ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศั พท์ อื่น ๆ

ทีนี้รวมกันว่า มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้เงินไปกับ

อะไรเยอะสุด มันจำเป็นหรือไม่จำเป็น ถ้าไม่ก็ต้องเลิก

ถ้าใครไม่เคยจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย จะทำให้ไม่รู้ว่า

ในแต่ละเดือนมีการใช้จ่ายอะไรไป จะไม่รู้ถึงปัญหาที่แท้

จริง เพราะถ้าเรารู้ปัญหาแล้วว่าเงินหมดไปกับอะไรบ้าง

ก็สามารถประหยัดตรงนั้นได้

3. หนี้สำคัญให้จ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ส่วนหนี้บั ตรเครดิ ต

หรือหนี้สินเชื่ อส่วนบุคคลนั้นให้จ่ายเท่าที่เราจ่ายได้

โดยเลือกจ่ายหนี้ที่ดอ กเ บี้ยสูงๆ ก่อนและติดต่อขอ

ประนอมหนี้ และควรติดต่อเจ้าหนี้ตลอด อย่ าคิดหนี

หนี้โดยเด็ ดข าด เพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาใหญ่ตามมา

4.หาช่ องทางสร้ างร ายได้เพิ่ม

ที่จริงนั้นแล้วนั้น เมื่อเงินหมดก็ต้องหาเงินเพิ่มมันคือ

สิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้ว ใครที่เป็นหนี้เงิน การติดลบก็

ต้องสำรวจตัวเองว่ามีของอะไรที่พอนำมาข ายได้บ้าง

มีความสามารถอะไร ก็เอามาทำเป็นงานก็ได้ เช่น ทำ

กับข้าว ทำขนมข าย หรือไม่หากมีทักษะการขายก็หา

ซื้ อสินค้าต่างๆ ไปข ายตามตลาดนัดดูก็ได้

5. เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา

นั่นก็คือ การจ่ายขั้นต่ำเพื่อรักษบัญชี รักษาเครดิตของ

ตนเองเอาไว้ เพราะวิธีนี้มันจะเหมาะกับผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะ

และอาจจะมีหนี้ เพียง 2-3 บัญชีเท่านั้น เราแนะนำให้จ่าย

ขั้นต่ำตามใบเรียกเก็บ หรืออาจจะจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำสัก

เล็กน้อยก็ได้ และมีวินัยในการผ่ อ นชำร ะด้วยนะ ถ้าหมด

ภาระหนี้แล้ว สิ่งที่ต้องทำเลยคือ ไม่ควรก่อหนี้ใหม่เพิ่ม

เพราะมันจะกลายเป็นหนี้ไม่หมดสิ้น มีแต่จะเพิ่ม ข ายทรัพย์

สิน ที่ข ายได้ออกไป เพื่อนำมาปิดหนี้ให้ได้ ถ้ามีหนี้สินมาก

ให้เลือกปิดทีละรายการ ที่มันจะสามารถปิ ดหนี้ได้ เพื่อให้

เหลือจำนวนเจ้าหนี้ที่น้อยที่สุด แต่ในทางกลับกัน ถ้าไม่สา

มารถทำได้ ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถขายเพื่อปลดหนี้ได้

แล้วต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการของศ า ลในระหว่างนี้

แนะนำให้เก็บเงินให้มากที่สุด อย่ าได้ใจกับเงินที่มีเพราะ

ต้องเตรียมสะสมเงิน เพื่อเคลียร์หนี้สินทีมีออกไปให้หมด

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …