Home ข้อคิดเตือนใจ 7 วิธีบริหารจัดการ สำหรับคนที่มีหนี้เยอะ ที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี

7 วิธีบริหารจัดการ สำหรับคนที่มีหนี้เยอะ ที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี

8 second read
1

1. อย่ าสร้างหนี้ก้อนใหม่เพิ่ม

ถ้าหากคุณชำระหนี้ก้อนเดิมยังไม่หมดและยังเป็นภาระอยู่

ก็อย่ าเพิ่งสร้างหนี้ก้อนใหม่เพิ่มเลย นอกเสี ยจากว่าจะนำ

หนี้ก้อนใหม่นั้น มาจ่ายหนี้ก้อนเก่าให้หมดก่อนโดยหนี้ก้อน

ใหม่จะต้องมีด อกเบี้ ยที่ถูกกว่าเท่านั้น

2. ชำร ะห นี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำ

ในแต่ละเดือนนั้นจะมีการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหนี้ต่างๆ

ซึ่งเราจะต้องชำ ร ะห นี้อย่ างน้อยที่สุดตามยอดเรียกเก็บ

ขั้นต่ำ หากคำนวณแล้วพบว่าสามารถชำระหนี้ขั้นต่ำได้

ครบทุกใบ และยังพอมีเงินเหลือ ควรนำเงินส่วนนั้นไป

จ่ายชำระหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำเพราะเงินที่

จ่ายส่วนเพิ่มขึ้นนั้น จะทำให้ยอดเงินต้นลดลง ด อกเบี้ย

น้อยลง และหมดหนี้ไวขึ้นด้วย

3. ให้ชำระหนี้ก้อนที่มีด อกเบี้ยสูงที่สุดก่อน

การชำระหนี้ก้อนที่มีด อกเบี้ยสูงที่สุดก่อน จะทำให้เรา

หลุดพ้นการเป็นหนี้ได้เร็วขึ้น เพราะเมื่อเงินต้นเหล่านี้

ลดลง ด อกเบี้ยที่จ่ายก็จะลดลงตามไปด้วย และถ้าหาก

มีหนี้นอกระบบร่วมด้วย ต้องรีบพย าย ามหาวิธีปิดหนี้

นอกระบบนั้นให้หมดโดยเร็วเป็นอันดับแรก เพราะด อก

เบี้ยสูงกว่าหนี้ประเภทอื่น

4. รวมหนี้ทั้งหมดให้เป็นก้อนเดียว

การทำเช่นนี้นั้นก็เพื่อหลีกเลี่ยง การเรียกเก็บยอดเล็กๆ

น้อยๆหลายๆใบในแต่ละเดือน ที่ทำให้เราต้องเสี ยค่า

ธรรมเนียมการชำระเงินตามแต่ละช่องทางจำนวนหลาย

ครั้ง ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น การรวมหนี้ทั้งหมด

ให้เป็นก้อนเดียวกัน จะช่วยให้เราสามารภจัดการหนี้ได้ง่าย

5. ชำระหนี้ให้ตรงเวลา

เราควรจะชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยง

การถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการติดตามทวงถามหนี้

หากลืมชำระหรือชำระล่าช้า ซึ่งจะเกิดค่าใช้จ่ายตรง

นี้ที่มันมากขึ้นนอกจากด อกเบี้ยนั่นเอง และค่าธรรม

เนียมของยอดหนี้ที่จะต้องถูกเรียกเก็บอยู่แล้ว

6. ประหยัด และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง

การประหยัดและเลือกใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น

จะทำให้เรามีเงินเหลือเพิ่มในกระเป๋ามากขึ้นด้วย และ

ควรจะเลิกหรือลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เช่น การซื้อเสื้อ

ผ้าแพงๆ การกิน ดื่ม เที่ยว เป็นต้น

7. ถ้าชำระหนี้หมดแล้ว ให้เปลี่ยนมาเก็บเงิน

หากว่าเราใช้หนี้จนหมดแล้ว ควรนำเงินส่วนที่เราเคย

กันเอาไว้สำหรับชำระหนี้นั้นมาเปลี่ยนเป็นเงินเก็บแทน

เพื่อเพิ่มความพร้อมทางการเงิน เผื่อในอนาคตจำเป็นที่

จะต้องใช้เงิน จะได้ไม่ต้องกลับไปสู่วังวนของการเป็นหนี้อีก

ขอบคุณ c e n t r a l t h e 1 c a rd

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …