Home ข้อคิดเตือนใจ แก่ตัวไปไม่อยากลำบาก จงอย่าทำ 6 ข้อนี้

แก่ตัวไปไม่อยากลำบาก จงอย่าทำ 6 ข้อนี้

1 second read
0

1. ไม่รีบจัดการหนี้บัตรเครดิต

ในวัยนี้คุณไม่ควรใช้จ่ายแบบรูดบัตรเครดิตอีกต่อไปแล้ว

เพราะถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิตขึ้นมาเพิ่มอีก ก็ต้องพย าย าม

หามาจ่ายให้หนี้หมดโดยเร็วที่สุด หรือหากมีหนี้บัตรเครดิต

มากเกินไป คุณก็ต้องจัดการให้ได้ ต้องจริงจังที่จะจ่ายมันด้วย

แม้ว่าคุณจะต้องขายสินทรัพย์บางอย่ างในบ้านออกไป ก็จำ

เป็นต้องทำ หรืออาจต้องแบ่งเงินเก็บของคุณมาทยอยจ่าย

หนี้บัตรเครดิต แล้วคุณจะมีอิสระทางการเงิน เมื่อปลดหนี้หมด

2. ไม่เก็บเงินให้มากขึ้นตามอายุ

เงินที่คุณสะสมไว้สำหรับไว้ใช้หลังเกษียณนั้น ก็จำเป็นต้อง

เก็บเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่คุณทำงานใหม่ๆ ยิ่งคุณทำงานมา

นาน มีเงินเดือนสูงขึ้น ก็ควรเก็บให้มากขึ้นตามอายุของคุณ

เพราะหากมัวชะล่าใจ อาจทำให้เก็บเงินได้ไม่พอใช้ แทนที่

จะได้พัก กลับต้องลำบากกว่าเดิมอีก

3. ไม่ควบคุมค่าใช้จ่าย สำหรับลูก ๆ ของคุณ

อย่ าทุ่มเทกับลูกจนเกินพอดี คุณควรพิจารณาค่าใช้จ่ายทุก

ด้านให้ถี่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียนของลูก ค่าเรียนพิเศษ

ค่าเข้าค่ายวิชาการช่วงปิดเทอม และค่าใช้จ่ายช่วงเรียนระดับ

มหาวิทยาลัยด้วย คุณต้องลดค่าใช้จ่ายให้ประหยัดที่สุด หรือ

อาจต้องตัดค่าใช้จ่ายบางอย่ างออก ไม่เช่นนั้นคุณอาจต้อง

ทำงานหนักมากขึ้น จนกระทบกับสุขภาพในวัยเกษียณ

4. ซื้อบ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะจ่ายได้

เพราะว่าการซื้อบ้านนั้นต้องใช้เงินก้อนโต และการที่คุณซื้อ

บ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะผ่อนได้ จึงเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร

ถ้าคุณคำนวณแล้วค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตของคุณ สูงกว่าค่า

เฉลี่ย ก็ต้องลดรายจ่ายลง ต้องเข้าใจด้วยว่าการย้ายที่อยู่มัน

เป็นเรื่องธรรมดา การเปลี่ยนมาอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกลง ย่อม

ดีกว่าปล่อยให้ค่าบ้านกระทบการเงินของคุณ เงินที่เสี ยไปกับ

ค่าที่อยู่อาศัยมากขึ้น จะทำให้เงินเก็บหลังเกษียณของคุณลด

น้อยลง และหากเงินหลังเกษียณของคุณไม่พอใช้ ก็จะเป็นจุด

เริ่มต้นที่ทำให้คุณจมกองหนี้นั่นเอง

5. ล้อเล่นกับแผนเก็บเงินหลังเกษียณ

ในตอนที่คุณมีอายุ 20-30 ปี อาจจะละเว้นเงินสะสมเพื่อตอน

เกษียณอายุได้ แต่ถ้าเข้าช่วงวัยกลางคน คุณจะมาล้อเล่นกับ

เงินสะสมเพื่อตอนเกษียณอายุไม่ได้แล้วนะ อย่ าใช้เงินที่กันไว้

เพื่อตอนเกษียณอายุเด็ ดขาด เพราะคุณต้องมีเงินสดไว้เผื่อว่า

มีเหตุฉุ กเฉิ นต่าง ๆ เกิดขึ้นในอนาคตด้วย

6. ไม่ปรับแผนประกันชีวิต

อย่ าลืมว่าประกันที่คุณเคยทำเมื่ออายุ 20-30 ปี อาจไม่ใช่ประกัน

ที่เหมาะสมกับคุณอีกต่อไปแล้ว ทางที่ดีนั้นคุณต้องการประกันที่

ครอบคลุมให้เหมาะสมกับอายุ รวมทั้งการประกันเพื่อให้ครอบครัว

ไม่ต้องมีปัญหาการเงิน หากวันหนึ่งคุณมีปัญหาสุขภาพต้องใช้ค่า

รักษามาก หรือเสี ยชี วิต เรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะถ้าคุณ

เป็นคนเดียวที่ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …