Home ข้อคิดเตือนใจ ขงเบ้งกล่าวไว้ว่า จงอย่าคบคน 5 ประเภท เพราะเสียเวลาชีวิต

ขงเบ้งกล่าวไว้ว่า จงอย่าคบคน 5 ประเภท เพราะเสียเวลาชีวิต

0 second read
0

ว่ากันว่าในตำราพิชัยยุทธ ของขงเบ้ง…

มีบทหนึ่ได้กล่าวถึง การขจัดคน ชั่ วในบ้านเมือง โดยเรียกคนแบบนี้ไว้ว่า ” ห้า ชั่ ว ”

ซึ่งขงเบ้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคบหาคนเหล่านี้ไว้ด้วย เขาคิดว่าคนเหล่านี้

คือ คนเจ้ าเ ล่ ห์ ไร้ศี ลสั ตย์ ควรปลีกตัวออกห่างให้ไกล อ ย่าได้ไปเข้าใกล้ชิด

ทำสนิทสนม ให้ปลีกตัวออกห่างไวที่สุดเป็นดี หากมีอยู่ในองค์กรก็อาจจะทำให้

องค์กรหรือส่วนรวมนั้นๆเสื่ อ มเสี ยไปด้วย หากคบไว้เป็นมิตร ก็ล้วนแต่จะนำพามา

ซึ่งความเดือดร้อนมาให้ มาดูกันว่าคนที่เขากล่าวไว้ มีอะไรบ้าง

1. ชอบเรียกร้องความสนใจ

คนที่ประพฤติตนผิดขนบธรรมเนียม สวมใส่เสื้อผ้า

อาภรณ์หรูหรา ดำรงชีวิตด้วยความฟุ่ มเฟื อยและ

สิ้นเปลือง ชอบแต่งกายให้ดูผิ ดแปลกแต กต่างไป

จากผู้คนทั้งหลาย มีความคิด ความอ่าน หรือแนวทาง

ชีวิตที่ขั ดต่อสังคมซะส่วนใหญ่ คนเช่นนี้ล้วนแต่นำ

มาซึ่งความแต กแยก อย ากให้คนสนใจตัวเอง

2. เฝ้าคอยแต่จะจับผิดคนอื่น

คนที่จงใจฟื้นฝอยหาตะเข็บ คอยจับผิดคนอื่นตลอด

และคอยยุแย งให้คนอื่นคอยแต กแย กกันอยู่เสมอ

ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้คน เมื่อเห็นใครทำอะไร

ผิดนิดๆหน่อยๆ ก็ชอบทำให้มันเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โต

บานปลาย แต่พอเวลาตัวเองทำผิดบ้าง ความผิดของ

ตัวเองนั้นกลับทำเป็นมองไม่เห็น แหม่ๆ

3. ชอบที่แบ่งพรรค แบ่งพวก

คนที่ชอบตั้งสมัครพรรคพวกเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มน้อย

แบ่งพรรคแบ่งพวก สมคบคิดกัน เฝ้าจงใจคอยหาเรื่อง

ใ ส่ ร้ า ย คนอื่นให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสียง ชอบหาผลประ

โยชน์ให้ตัวเอง ด้วยการ ทำ ล า ย ผู้อื่น

4. ชอบป ร ะ จ บ ป ร ะ แ จ ง

คนที่คอยเอาใจใส่แต่คนที่มีผลประโยชน์ต่อตัวเอง

บางคนถึงขั้นแอบคบค้าสมาคม กับข้ าศึ กอย่ างลับๆ

โดยที่ไม่สนใจความเป็นอยู่ของคนในทีมหรือคนอื่นๆ

เลย ยอมทำทุกทางเพื่อเอาตัวรอด คนเหล่านี้ล้วนเป็น

ผู้ที่พร้อมไปด้วย เ ล่ ห์ เห ลี่ ย ม ไ ร้ ศี ล ไ ร้ สั ต ย์

5. สร้างเรื่อง เเต่งเติมขยายเรื่องราว

คนที่ชอบสร้างเรื่องที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ได้ยินมา

แค่หนึ่งแต่พูดต่อให้ฟังสิบ ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

เพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจผิด ชอบคุยโวโอ้อวด ชอบสร้าง

ข่าวลือที่เป็นเท็จให้แพ ร่หลาย คิดเอาเถิด ลองดูเองเถิดว่า คนทั้ง 5 ประเภท

ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ควรที่จะคบต่อไหม หากฝืน

คบต่อไปก็ทำให้เราเสี ยเวลาชีวิต แถมชีวิตแ ย่ลงด้วยนะ หากเจอก็จงรีบออกให้ห่าง เพื่อชีวิตจะได้เป็นสุขนั่นเอง..

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …