Home ข้อคิดเตือนใจ สอนลูกด้วย 13 วิธีนี้ แล้วโตขึ้นอนาคตเขาจะได้ดี

สอนลูกด้วย 13 วิธีนี้ แล้วโตขึ้นอนาคตเขาจะได้ดี

0 second read
0

1. สอนให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่ างสร้างสรรค์

เชื่อว่าในชีวิตจริงของคนเรานั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะต้องเจอกับเรื่องราว

ที่ไม่เป็นอย่ างที่เราคาดหวังไว้ ทุกคนล้วนแล้วต้องได้เจอเรื่องราวเหล่านี้มา

ตั้งแต่เป็นเ ด็ก ไม่ว่าจะเคยสอบต ก เสี ยใจ หรือแม้แต่ล้ มตอนกำลังหัดเดิน

ในตอนเล็ก ๆ และพ่อกับแม่ก็สามารถฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจของลูกๆได้

โดยการไม่เข้าข้างลูกและโท ษสิ่งแวดล้อมภายนอก แต่จงสอนให้พวกเขา

รู้จักเรียนรู้จากข้อผิ ดพล าด และหาทางจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่ าง

สร้างสรรค์นั่นเอง

2.ฝึกให้เขาได้เรียนรู้จากความผิ ดพลาด

ความที่เรารักลูก อย ากมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ลูกทำจะไม่ทำพล าดเช่น พย าย าม

ตรวจการบ้านให้เขา เช็คกระเป๋านักเรียนว่าเขาเอาทุกอย่ างไปโรงเรียนครบมั้ย

ทางที่ดีนั้น เราควรฝึกให้พวกเขาได้เรียนรู้จากความผิดพล าดดูบ้าง เพื่อให้เขา

ได้พัฒนาและเรียนรู้วิธีการในการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

3.​อย่ าสอนให้เขาเป็นศูนย์กลางของจักรวาล

การที่พ่อแม่คอยตามใจเขาทุกๆอย่ าง ยิ่งถ้าบ้านนั้นมีลูกเพียงคนเดียวด้วยนะ

และบ่อยครั้งที่เด็ กคนนั้นก็มักจะได้ความรัก ความใส่ใจจากทุกคนรอบๆตัว เป็น

ผู้รับตลอด โดยลืมที่จะเรียนรู้การเป็นผู้ให้ ซึ่งจะมีผลอย่ างมากเมื่อพวกเขาเริ่ม

โตขึ้น เมื่อโลกไม่ได้เหมือนที่บ้านอีกต่อไป การฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้บ้าง รู้จัก

ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นก็ถือเป็นการสอนลูกที่ดีนะ

4. สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิต

คนเราตั ดสินใจกับเรื่องสำคัญต่างๆ ของชีวิตด้วยคุณค่ากับเรื่องที่เราควรสอน

ให้ลูกของเรา มองเห็นคุณค่าในตัวเองเรียนรู้ที่จะรักษาคุณค่านั้นๆ เอาไว้ด้วย

5. ฝึกให้ลูกมีวินัย แต่ไม่กลั วต่อการถูกล งโ ทษ

การลงโท ษ คือการที่เราทำโ ท ษเมื่อเขาทำผิด แต่การฝึกความมีระเบียบวินัย

คือการฝึกให้พวกเขาสร้างอุปนิสัยที่ดี ที่จะมีผลต่อความสำเร็จของพวกเขาเอง

ในอนาคต การฝึกให้เด็ กมีระเบียบวินัยอาจทำได้โดย ให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงผล

กระทบจากการที่ไม่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่ าง ซึ่งไม่ใช่การลงโ ทษแต่อย่างใด

การที่พวกเขารู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลดีหรือผลเสี ยกับชีวิตของพวกเขา

ได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

6.ไม่เอาความรู้สึกผิ ด มากำหนดการตั ดสินใจที่ถูกต้อง

การที่เราสอนให้พวกเขาเป็นคนที่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้ออารีนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ควร

มากจนเกินไป มากจนลืมความผิดชอบชั่ ว ดี ยกตัวอย่ างเช่น ที่โรงเรียนอาจจะมี

เพื่อนที่ไม่ได้อ่านหนังสือมาเพื่อมาสอบและขอลอกข้อสอบ ด้วยความรู้สึกผิดของ

เด็ กว่าเพื่อไม่ให้โดนครูทำโ ท ษหรือสอบตกเ ด็ กอาจจะยอมทำผิ ดเ พื่อให้เพื่อน

ลอกข้อสอบ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนั่นเอง

7.ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากเขา

ทางที่ดีเราควรสอนให้เขามีความพย าย ามและทำทุกอย่ างด้วยความสามารถ

ของตัวเองอย่ างดีที่สุด แต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบที่สุด สอนให้เขารู้ว่าคนเรา

สามารถล้ มเ ห ลวได้ ผิ ดพ ล าดได้ และสิ่งเหล่านี้เองที่จะช่วยให้พวกเขาได้ฝึก

การเรียนรู้ที่จะรับมือกับอุปสร รคต่างๆในชีวิตได้เป็นอย่ างดี และมีความสุขกว่า

เ ด็กที่พย าย ามทำทุกอย่ างให้สมบูรณ์แบบนั่นเอง

8. อย่ าให้ความกลั ว มีผลต่อการตั ดสินใจของเขา

ก็จริงที่ว่าคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ต้องปกป้องลูกจากอั นต รายใดๆทั้งปวง แต่เรา

ก็ควรให้พวกเขาได้รู้จักเรียนรู้ที่จะรับมือกับความกลั วต่าง ๆ ให้ได้ด้วยตัวเอง

สอนให้รู้ถึงถึงอั นต ร ายที่อาจจะเกิดขึ้น สอนให้เขาเข้าใจถึงความรู้สึกกลั ว

และรับรู้มัน ฝึกให้เขาได้รู้จักเผชิญหน้ากับความกลั วบ้าง อย่ าให้ความกลั ว

มามีผลกับการตัดสินใจในชีวิตของเขาได้

9.รับผิดชอบต่อความรู้สึกของเขา

เชื่อว่ามีคุณพ่อคุณแม่จำนวนไม่น้อยเลยที่อย ากให้ลูกมีความสุข ก็จะพย าย าม

สร้างความสุขให้ลูกด้วยวิธีการต่างๆ นาๆ แต่อย่ าลืมว่าในโลกของความเป็นจริง

ความสุขหรือความทุ กข์นั้น เป็นความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ ดังนั้น เราควรที่จะ

สอนให้ลูกมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ได้ และสอนให้พวกเขา

เรียนรู้ว่า ความรู้สึกของเราเกิดจากตัวของเราเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่อย่ างใด

10. ฝึกให้เขามีความรับผิ ดชอบ

ความรับผิ ดชอบเป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

ดังนั้น เราควรฝึกให้ลูกมีความรับผิ ดชอบในกิจก ร รมหรือหน้าที่ของตัวเอง

ตั้งแต่ยังเล็กๆ เช่น การทำการบ้าน หรือต้องแปรงฟั นก่อนเข้านอน เป็นต้น

11. ปกป้องลูกจากความผิ ดหวัง และความเ จ็ บ ป ว ด

เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องเจอ ความผิดหวัง ความทุ กข์ และถือเป็นเรื่องปกติ

แน่นอนว่าคนเป็นพ่อแม่ก็คงไม่อย ากเห็นลูกของตัวเองต้องผิ ดหวังและเ จ็บ

ป ว ดหรอก หลายคนพย าย ามปกป้องลูกของตัวเองจากความรู้สึกนี้ ซึ่งไม่

เป็นผลดีในระยะย า ว ของเด็ กคนนั้นๆ เลย ทางที่ดีนั้นควรฝึกให้ลูกได้เผชิญ

ความผิดหวังบ้าง แต่เราคอยอยู่ข้างๆพวกเขา คอยแนะนำและให้กำลังใจพวกเขา

ในการจัดการกับความรู้สึกและปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเอง

12.ให้อำนาจพวกเขาในการตัดสินใจอย่ างเหมาะสม

การฝึกให้เด็ กกล้าที่จะตั ดสินใจเอง โดยการฝึกให้ได้มีโอกาสในการตั ดสินใจ

ในสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจ แต่อย่ างไรก็ตามก็ควรให้

พวกเขาได้รับรู้ถึงหน้าที่และบทบาทของคนในบ้านด้วย เช่น พ่อ แม่ พี่ หรือญาติ

ผู้ใหญ่ที่เขาควรจะแสดงความนับถือนั่นเอง

13. อย่ าหาทางลัดให้พวกเขา

บางครั้งเวลาที่เราเห็นลูกทำอะไรช้า เราก็อย ากที่จะช่วยเพื่อให้เร็วขึ้นและดีขึ้น

แต่เราควรที่จะเรียนรู้ให้พวกเขาได้ทำเอง ได้ฝ่ าฟั นอุ ปส รรคและเรียนรู้จากการ

ลงมือทำอะไรบ างอย่ างให้สำเร็จด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นจนจบดูบ้างก็ดีนะ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …