Home ข้อคิดเตือนใจ 9 ลักษณะนิสัยที่หัวหน้าควรเปลี่ยน ก่อนที่ลูกน้องจะไม่อยากทำงานด้วย

9 ลักษณะนิสัยที่หัวหน้าควรเปลี่ยน ก่อนที่ลูกน้องจะไม่อยากทำงานด้วย

0 second read
1

1. เปลี่ยนใจไปมา จนลูกน้องตามไม่ทัน

หัวหน้าบางคน จะมีโปรเจคใหม่ๆ มาให้ลูกน้องทำอยู่เสมอ

และในบางครั้งก็เปลี่ยนโปรเจคไปมาๆ จนลูกน้องตามไม่ทัน

ทำให้ลูกน้องอาจจะเกิดคำถามว่าเป้าหมายจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่

ดังนั้น หลังจากนี้หากมีโปรเจคใหม่ๆ เข้ามา หัวหน้าก็ควร

ปล่อยให้ลูกน้องทำทีละโปรเจคอย่ างเต็มที่ก่อน

2. ใช้อารมณ์กับลูกน้อง โ มโ หง่าย

หากหัวหน้าใช้อารมณ์มากๆ หรือโ มโ หง่ายเกินไปเรื่องเล็กๆ

น้อยๆ นิดหน่อยก็ก็โมโห หงุดหงิดละ การเป็นเช่นนี้จะก่อให้

เกิดผลเสี ยตามมาอย่างแน่นอน เพราะลูกน้องจะพย าย าม

ติตัวออกห่างจากหัวหน้า หากมีปัญหาอะไรก็จะไม่กล้ามาขอ

คำปรึกษาหัวหน้าเช่นเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าหัวหน้า

สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ลูกน้องก็จะกล้าพูดคุยด้วยและ

ทำงานร่วมกันอย่ างมีความสุขยิ่งขึ้นนั่นเอง

3. สั่งงานแต่ละครั้งมากเกินไป

หากหัวหน้าสั่งงานทีละมากเกินไป ก็จะทำให้พนักงานนัน

รู้สึกหมดกำลังใจ และอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงาน

ลดลงอีกด้วย ดังนั้น หัวหน้าจึงควรแบ่งงานเพื่อให้ลูกน้อง

จัดลำดับความสำคัญงานต่างๆ ได้ดีขึ้นนั่นเอง

4. ไม่เคยชม เอาตำห นิอย่ างเดียว

ทุกคนอาจทำผิ ดพ ลาดกันได้ หัวหน้าที่ดีนั้นควรใช้ความ

ผิ ดพล าดของลูกน้องไว้เป็นบทเรียน โดยมุ่งเป้ าหม ายไปที่

วิธีการแ ก้ปัญหา ไม่ใช่ตำ ห นิให้ลูกน้องต้องเสี ยกำลังใจ

โดยอาจจะเพิ่มช่องทางในการพัฒนาตนเองให้กับลูกน้อง

หรือเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆในการทำงาน เพื่อไม่ให้ปัญหา

เหล่านั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นเอง

5.นิ่งเฉยเวลาลูกน้องมีปั ญห า

ถ้าลูกน้องมีคำถาม หรือขอความช่วยเหลือจากหัวหน้า

หัวหน้าที่ดีนั้น ไม่ควรเพิกเฉยต่อปัญหานี้ แต่ควรจัดลำดับ

ความสำคัญว่าควรเข้าไปช่วยในเรื่องใดก่อน อย่ างไรก็ตาม

ถ้าหัวหน้าไม่สามารถช่วยได้เลยในทันที ก็ควรแจ้งให้ลูกน้อง

ทราบว่าตนเองนั้นรับทราบถึงปัญหานี้แล้วนะ และกำลังหา

ทางช่วยอยู่ เเบบนี้เป็นต้น

6. สื่อสารกับลูกน้องไม่ชัดเจน

เวลาสื่อสารลูกน้อง หัวหน้าควรบอกจุดมุ่งหมายและรายละเอียด

ของงานต่างๆ ให้ชัดเจนด้วย รวมถึงควรสนับสนุนให้ลูกน้องกล้า

บอก เมื่อมีสิ่งที่หัวหน้าพูดหรือทำไม่ถูกต้องด้วย

7. จัดประชุมพร่ำเพรื่อ

ในการจะจัดประชุมทุกๆครั้ง ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อน เช่น

เพื่อระดมความคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญใหญ่ๆ

ซึ่งก่อนการประชุมทุกครั้ง หัวหน้าควรแจ้งให้ชัดเจนว่าจะคุย

เรื่องอะไรบ้าง นอกจากนี้ ควรให้โอกาสลูกน้องเลือกว่าจะเข้า

หรือไม่เข้าประชุมใด เป็นต้น

8. ลังเล ไม่กล้าตั ดสินใจจนลูกน้องทำงานต่อไม่ได้

ในฐานะของหัวหน้าที่ดีนั้น ต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในทุกวัน

ลูกน้องจะรอการตัดสินใจจากหัวหน้าเสมอ เพื่อให้งานนั้น

สามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยดี ซึ่งบางครั้งการตัดสินใจพลาด

ก็ไม่ใช่เรื่องที่ แ ย่ เสมอไป ตราบเท่าที่หัวหน้าสามารถแก้ไข

สถานการณ์ต่างๆได้ ลูกน้องก็จะรู้สึกประทับใจที่มีหัวหน้า

สามารถลงมือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่า งรวดเร็ว

9. พย าย ามควบคุมลูกน้องทุกอย่ าง

การบริหารจัดการลูกน้องโดยพย าย ามออกคำสั่งและควบคุม

ลูกน้ออยู่งตลอด ไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก เพราะจะทำให้ลูกน้องนั้น

ไม่สามารถทำงานชิ้นนั้นๆ ได้อย่ างเต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ

จะทำให้ลูกน้องข าดแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรใหม่ๆ อีกด้วย

ดังนั้น จงให้อิสระแก่พนักงาน และคอยเสนอคำแนะนำต่างๆ

อย่ างเป็นระยะก็เพียงพอแล้ว

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …