Home เกร็ดความรู้ เลขท้ายเบอร์โทร บ่งบอกนิสัยของคุณได้ ว่าคุณเป็นคนยังไง

เลขท้ายเบอร์โทร บ่งบอกนิสัยของคุณได้ ว่าคุณเป็นคนยังไง

0 second read
0

ลงท้ายด้วยเลข 0 : มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบการเปิ ดเผ ย

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 0 นั่นหมายความว่า คุณเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง

ไม่ชอบการเปิ ดเผ ย หรือชอบมีความลับ ชอบความสงบเงียบ ไม่ชอบความวุ่นวาย

ไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตตัวเอง อาจมีหัวคิดในด้านความก้าวหน้าจนคนอื่น

ตามไม่ทัน สนใจในเรื่องของจิตวิ ญญ าณหรือเทคโนโลยี

ลงท้ายด้วยเลข 1 : รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ใจร้อน

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 1 นั่นหมายความว่า คุณรักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ใจร้อน

ไม่ชอบง้อใคร มีความมั่นใจในตัวเองสูง เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์

ตัดสินใจรวดเร็ว เด็ ดข าด มีความเป็นผู้นำสูง ถ้าเป็นผู้ชาย จะเสริมความเป็นผู้นำ

กล้าคิด กล้าทำ เพิ่มความมั่นใจ ถ้าเป็นผู้หญิง จะเป็นหญิงที่ทำงานเก่งและแกร่ง

กล้าคิด กล้านำ กล้าตัดสินใจ

ลงท้ายด้วยเลข 2 : อารมณ์อ่อนไหว

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 2 นั่นหมายความว่า คุณเป็นคนใจ ดี ขี้ ส ง ส า ร ค น

มีคำพูดที่มีเสน่ห์ มีจิตใจที่เมตตากรุณาต่อผู้อื่นเสมอ เห็นใครลำบ ากหรือเดื อดร้ อน

ไม่ค่อยได้ต้องเข้าไปช่วยเหลือ อย่ างน้อยที่สุดก็ให้กำลังใจ มีความคิดสร้างสรรค์ดี

มีจินตนาการที่ดี แต่หนักไปทางชอบคิดมากกว่าทำ จอมโปรเจค มีโลกส่วนตัวสูง

ถ้าเป็นผู้ชาย จะเป็นผู้ชายที่ใจดี จิตใจอ่อนโยน อาจไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง

ถ้าเป็นผู้หญิง จะมีอาการชอบเพ้ อ มโ น เวิ่ นเว้ อ ดร าม่ า เจ้านํ้าตา ถือเป็นอาการปกติ

ลงท้ายด้วยเลข 3 : ขยัน อดทน

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 3 นั่นหมายความว่า คุณเป็นคนใ จร้ อน ไม่กลัวใคร

พูดจาเสียงดัง พูดตรงไปตรงมา หรือพูดแรงได้เช่นกัน ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

ตัดสินใจรวดเร็ว มีความกระตือรือร้นสู งถ้าเป็นผู้ชาย จะออกแนวแมน บ้ า พ ลั ง

ชอบกิจก รรมที่ตื้นเต้นเร้ าใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกีฬ า การออกกำลั งก าย การใช้

อ า วุ ธ ถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นลูกผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่อ

อะไรง่ายๆ ชอบกิจก ร รมที่ท้าทายเช่นเดียวกัน และมักชอบตั ดผมสั้น

ลงท้ายด้วยเลข 4 : ช่างเจรจา ค้าขายเก่ง

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 4 นั่นหมายความว่า คุณเป็นคนช่างเจรจา ค้าขายเก่ง

รักอิสระ ตื่นข่าว ชอบเมาท์ ชอบการวิจารณ์ ชอบการประณีประนอม รอมชอมมากกว่า

แต กหัก มนุษย์สัมพันธ์ดี มีเพื่อนมาก รักเพื่อน ไม่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียว

ทั้งชายทั้งหญิง มักพูดเก่ง มีทักษะทางด้านก า ร สื่ อ ส า ร ไม่ว่าจะเป็นการพูด

การเขียน การค้าขาย

ลงท้ายด้วยเลข 5 : เรียนรู้เร็ว ฉลาด

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 5 นั่นหมายความว่า คุณเป็นคนที่เวลาทำอะไรเน้นรอบคอบ

การตัดสินใจจึงอาจจะช้านิดนึง พูดจามีเหตุมีผลดี พูดมีหลักการตลอด สนใจในการเรียนรู้

ไม่ว่าจะเป็นในศ าสตร์ต่างๆ หรืออาจจะเป็นการศึกษาต่อ ทั้งชายทั้งหญิง จัดว่าเป็นคนที่

ชอบใช้เหตุใช้ผล เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง ดังนั้น จึงมักเชื่อมั่นในตนเองมากกว่าเชื่อ

ผู้อื่น หรือบางทีเรียกว่าดื้ อนั่นเอง ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงย าก เพราะเป็น

คนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่าจะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจนั่นเอง

ลงท้ายด้วยเลข 6 : รักสวยรักงาม มีศิลปะ

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 6 นั่นหมายความว่า คุณเป็นคนแต่งตัวดี มีรสนิยม

ชอบอะไรที่ให้ความสุนทรีย์ ชอบการกิน เที่ยว ช้อปปิ้ง กิจก รร มสนุกสนาน รื่นเริง

ไม่ชอบความลำบาก รักสบาย ใช้เงินเก่งและเหนียวได้ในคนๆเดียวกัน

ลงท้ายด้วยเลข 7 : มีมานะ ทำการใหญ่

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 7 นั่นหมายความว่า คุณเป็นคน ถึ กทน อดทนสูง

มีความรับผิดชอบสูง สามารถทนกับความก ดดั นและทนต่อความเห น็ดเหนื่ อย

หรือทนต่อความย ากลำบ ากได้ดี ทำอะไรชอบวางแผนหรือมักจะคิดมาก จนกลายเป็น

คนที่ชอบวิต กกั งว ลมากเกินไป ไม่ชอบใช้จ่ายสุ รุ่ยสุร่ าย อดออมได้ดี ชอบนำเงินไป

ล ง ทุ น หรือเปลี่ยนเงินเป็นทรัพย์สินมากกว่า ต้องระวังในเรื่องของความโ ก ร ธ

รักจริง เ ก ลี ย ด แ ร ง เจ้าคิดเจ้าแค้ น พ ย า บ า ท

ลงท้ายด้วยเลข 8 : รักเพื่อน จอมแผนการณ์ ฉลาดทันคน

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 8 นั่นหมายความว่า คุณเข้าสังคมหรือเข้ากับคนได้ทุกระดับ

มีนํ้าใจ ใจกว้าง ใจป๋า ก ล้ า เ สี่ ย ง ใจถึง กล้าได้กล้าเสี ย คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่า

วิธีการว่าจะถูกต้องหรือไม่ รู้หลบเป็นหลีก ซิ กแซ กเก่ง ไผ่ลู่ลม จึงมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทา

ธุรกิจกลางคืน ธุรกิจนอกก ฎเก ณฑ์ต่างๆ รายได้ไหลเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ แต่ก็มักจะออกมาก

หรือ รั่วไห ลมาก เพราะการเป็นคนใจป๋ า กล้าได้ กล้ าเสียนั่นเอง

ลงท้ายด้วยเลข 9 : ความคิดสร้างสรรดี มีลางสั งห รณ์ดี

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 9 นั่นหมายความว่า คุณมักมีลางสั งห รณ์ สามารถสัมผัสได้

ถึงสิ่งเร้ นลั บในรูปแบบต่างๆ ชอบความสงบมากกว่าความวุ่นวาย เดินทางบ่อยหรือชีวิตอยู่

ไม่ค่อยติดที่ เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ความรักก็เช่นกัน อาจได้คนรักเป็นคนต่างชาติหรือต่างแดน

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In เกร็ดความรู้

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …