Home เกร็ดความรู้ เลขท้ายเบอร์โทร บ่งบอกนิสัยของคุณได้ ว่าคุณเป็นคนยังไง

เลขท้ายเบอร์โทร บ่งบอกนิสัยของคุณได้ ว่าคุณเป็นคนยังไง

0 second read
0

ลงท้ายด้วยเลข 0 : มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบการเปิ ดเผ ย

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 0 นั่นหมายความว่า คุณเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง

ไม่ชอบการเปิ ดเผ ย หรือชอบมีความลับ ชอบความสงบเงียบ ไม่ชอบความวุ่นวาย

ไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตตัวเอง อาจมีหัวคิดในด้านความก้าวหน้าจนคนอื่น

ตามไม่ทัน สนใจในเรื่องของจิตวิ ญญ าณหรือเทคโนโลยี

ลงท้ายด้วยเลข 1 : รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ใจร้อน

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 1 นั่นหมายความว่า คุณรักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ใจร้อน

ไม่ชอบง้อใคร มีความมั่นใจในตัวเองสูง เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์

ตัดสินใจรวดเร็ว เด็ ดข าด มีความเป็นผู้นำสูง ถ้าเป็นผู้ชาย จะเสริมความเป็นผู้นำ

กล้าคิด กล้าทำ เพิ่มความมั่นใจ ถ้าเป็นผู้หญิง จะเป็นหญิงที่ทำงานเก่งและแกร่ง

กล้าคิด กล้านำ กล้าตัดสินใจ

ลงท้ายด้วยเลข 2 : อารมณ์อ่อนไหว

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 2 นั่นหมายความว่า คุณเป็นคนใจ ดี ขี้ ส ง ส า ร ค น

มีคำพูดที่มีเสน่ห์ มีจิตใจที่เมตตากรุณาต่อผู้อื่นเสมอ เห็นใครลำบ ากหรือเดื อดร้ อน

ไม่ค่อยได้ต้องเข้าไปช่วยเหลือ อย่ างน้อยที่สุดก็ให้กำลังใจ มีความคิดสร้างสรรค์ดี

มีจินตนาการที่ดี แต่หนักไปทางชอบคิดมากกว่าทำ จอมโปรเจค มีโลกส่วนตัวสูง

ถ้าเป็นผู้ชาย จะเป็นผู้ชายที่ใจดี จิตใจอ่อนโยน อาจไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง

ถ้าเป็นผู้หญิง จะมีอาการชอบเพ้ อ มโ น เวิ่ นเว้ อ ดร าม่ า เจ้านํ้าตา ถือเป็นอาการปกติ

ลงท้ายด้วยเลข 3 : ขยัน อดทน

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 3 นั่นหมายความว่า คุณเป็นคนใ จร้ อน ไม่กลัวใคร

พูดจาเสียงดัง พูดตรงไปตรงมา หรือพูดแรงได้เช่นกัน ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

ตัดสินใจรวดเร็ว มีความกระตือรือร้นสู งถ้าเป็นผู้ชาย จะออกแนวแมน บ้ า พ ลั ง

ชอบกิจก รรมที่ตื้นเต้นเร้ าใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกีฬ า การออกกำลั งก าย การใช้

อ า วุ ธ ถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นลูกผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่อ

อะไรง่ายๆ ชอบกิจก ร รมที่ท้าทายเช่นเดียวกัน และมักชอบตั ดผมสั้น

ลงท้ายด้วยเลข 4 : ช่างเจรจา ค้าขายเก่ง

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 4 นั่นหมายความว่า คุณเป็นคนช่างเจรจา ค้าขายเก่ง

รักอิสระ ตื่นข่าว ชอบเมาท์ ชอบการวิจารณ์ ชอบการประณีประนอม รอมชอมมากกว่า

แต กหัก มนุษย์สัมพันธ์ดี มีเพื่อนมาก รักเพื่อน ไม่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียว

ทั้งชายทั้งหญิง มักพูดเก่ง มีทักษะทางด้านก า ร สื่ อ ส า ร ไม่ว่าจะเป็นการพูด

การเขียน การค้าขาย

ลงท้ายด้วยเลข 5 : เรียนรู้เร็ว ฉลาด

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 5 นั่นหมายความว่า คุณเป็นคนที่เวลาทำอะไรเน้นรอบคอบ

การตัดสินใจจึงอาจจะช้านิดนึง พูดจามีเหตุมีผลดี พูดมีหลักการตลอด สนใจในการเรียนรู้

ไม่ว่าจะเป็นในศ าสตร์ต่างๆ หรืออาจจะเป็นการศึกษาต่อ ทั้งชายทั้งหญิง จัดว่าเป็นคนที่

ชอบใช้เหตุใช้ผล เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง ดังนั้น จึงมักเชื่อมั่นในตนเองมากกว่าเชื่อ

ผู้อื่น หรือบางทีเรียกว่าดื้ อนั่นเอง ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงย าก เพราะเป็น

คนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่าจะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจนั่นเอง

ลงท้ายด้วยเลข 6 : รักสวยรักงาม มีศิลปะ

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 6 นั่นหมายความว่า คุณเป็นคนแต่งตัวดี มีรสนิยม

ชอบอะไรที่ให้ความสุนทรีย์ ชอบการกิน เที่ยว ช้อปปิ้ง กิจก รร มสนุกสนาน รื่นเริง

ไม่ชอบความลำบาก รักสบาย ใช้เงินเก่งและเหนียวได้ในคนๆเดียวกัน

ลงท้ายด้วยเลข 7 : มีมานะ ทำการใหญ่

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 7 นั่นหมายความว่า คุณเป็นคน ถึ กทน อดทนสูง

มีความรับผิดชอบสูง สามารถทนกับความก ดดั นและทนต่อความเห น็ดเหนื่ อย

หรือทนต่อความย ากลำบ ากได้ดี ทำอะไรชอบวางแผนหรือมักจะคิดมาก จนกลายเป็น

คนที่ชอบวิต กกั งว ลมากเกินไป ไม่ชอบใช้จ่ายสุ รุ่ยสุร่ าย อดออมได้ดี ชอบนำเงินไป

ล ง ทุ น หรือเปลี่ยนเงินเป็นทรัพย์สินมากกว่า ต้องระวังในเรื่องของความโ ก ร ธ

รักจริง เ ก ลี ย ด แ ร ง เจ้าคิดเจ้าแค้ น พ ย า บ า ท

ลงท้ายด้วยเลข 8 : รักเพื่อน จอมแผนการณ์ ฉลาดทันคน

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 8 นั่นหมายความว่า คุณเข้าสังคมหรือเข้ากับคนได้ทุกระดับ

มีนํ้าใจ ใจกว้าง ใจป๋า ก ล้ า เ สี่ ย ง ใจถึง กล้าได้กล้าเสี ย คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่า

วิธีการว่าจะถูกต้องหรือไม่ รู้หลบเป็นหลีก ซิ กแซ กเก่ง ไผ่ลู่ลม จึงมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทา

ธุรกิจกลางคืน ธุรกิจนอกก ฎเก ณฑ์ต่างๆ รายได้ไหลเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ แต่ก็มักจะออกมาก

หรือ รั่วไห ลมาก เพราะการเป็นคนใจป๋ า กล้าได้ กล้ าเสียนั่นเอง

ลงท้ายด้วยเลข 9 : ความคิดสร้างสรรดี มีลางสั งห รณ์ดี

หากเบอร์ของคุณลงท้ายด้วยเลข 9 นั่นหมายความว่า คุณมักมีลางสั งห รณ์ สามารถสัมผัสได้

ถึงสิ่งเร้ นลั บในรูปแบบต่างๆ ชอบความสงบมากกว่าความวุ่นวาย เดินทางบ่อยหรือชีวิตอยู่

ไม่ค่อยติดที่ เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ความรักก็เช่นกัน อาจได้คนรักเป็นคนต่างชาติหรือต่างแดน

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In เกร็ดความรู้

Check Also

จอดรถเข้าซองใครก็ทำได้ ด้วย 3 วิธีนี้ ถ้าเข้าใจก็ทำได้แน่

วันนี้เรามีสาระความรู้มาบอก หากเราพูดถึงขั้นตอนการขับรถ … …