Home ข้อคิดเตือนใจ คนที่ทิ้งครอบครัวไป นอกใจคนรัก จะได้รับกร ร ม 7 ข้อนี้

คนที่ทิ้งครอบครัวไป นอกใจคนรัก จะได้รับกร ร ม 7 ข้อนี้

0 second read
0

หากว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทิ้งครอบครัวตัวเองเพื่อไปมีคนใหม่ ทิ้งคนที่คุณเคยรักมากๆ

เพื่อไปเจอความสุขเพียงชั่ วครั้งชั่ วคราวเท่านั้น และการที่คุณนอกใจคนรักไปมีคนอื่น

จะต้องเจอกับอะไรบ้าง

1. บุตร บริวารคนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟัง

ว่ากันว่าหากมีลูก ก็จะได้ ลูกเ ว ร ลูกก รรม ที่นำพาแต่ความเดือ ดร้อนแลพทุกข์ใจมาให้

แม้จะอยู่ในการปกครอง ก็จะมีแต่นำพาความเสีย ห า ยมาให้นั่นเอง

2. ชีวิตอั บจน ต กต่ำ

การนอกใจ อาจทำให้ขีวิตมีเส้นทางที่ต กตํ่า ทำคุณคนก็ไม่ขึ้น

ในชีวิตต้องพบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจอยู่รอบๆตัว

3. ต้องแย กจากคนที่ตนรัก

ว่ากันว่าการนอกใจนั้นทำให้ เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก ร รมที่ได้กระทำนั้น

จะส่ งผลให้ต้องแยกจากคนที่รัก มีคนรักก็มักถูกคนอื่น แ ย่งชิงไป

ไปรักใครเข้าไม่นาน ก็ต้องแยกจากกันไ ปอีก ต้องช้ำใจแบบนี้ไปตลอ ด

4.ทำให้ใจไม่อยู่กับเนื้ อกับตัวเหมือนคนเสีย ส ติ

หากเป็นคน ที่ชอบลั กกินข โ มยกิน หรือชอบนอกใจ พอนานวันเข้า

จิ ตใจก็เปลี่ยนไป จากที่เคยกล้ าห าญ มั่นใจ จิตใจแน่วแน่

ก็เสื่ อมลงกลายเป็นคนขิ้ร ะแ วง หั วเสี ยง่าย กังวลไปซะทุกอย่ าง

กลัวคนจะทำร้ าย กลัวคนจะรั งเกี ยจ แม้มีเงินทองมากมายหรือ

ใส่เครื่องประดับดี ๆก็ตาม แต่หัวใจกับโท รมลงไปทุกวันๆ

5. ไรซึ่งเกียรติ ชื่อเสียง และไร้การยอมรับ

คนที่นอกใจหรือคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือสวยงามเพียงใดก็ตาม

แต่ไ ส้ข้างในจริงๆ แล้วก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้าง มีแต่คนนินทา

ต่อหน้าทำดีด้วย แต่พอลับหลังก็มักจะพูดให้ร้ าย แบบเสียๆ ห า ยๆ

ไม่สามารถทำงานที่มีเกียรติได้เพราะไม่เจริญ ถึงทำก็ทำได้ไม่นาน

ก็จะมีแต่เรื่องเสียๆห า ยๆ คนรอบข้างต่างก็รัง เ กี ย จ

6. โ ร คเยอะ ป่ วยง่าย

คนที่ชอบแ ย่ ง ผั ว แ ย่ ง เ มี ย ค นอื่ น ม า ก ๆ อีกหนึ่งผลก ร รมที่

ไม่น่า เชื่อว่าจะได้รับก็คือ เจอโ ร ค ภั ย โดยเฉพาะโ ร ค ลับ ๆที่เกี่ยวกับ

อ วัย วะ เ พ ศ มักมีอาการจากผลก ร รมนี้ กันแทบทุกคนเลยก็ว่าได้

7.ตอนมีชีวิตอยู่ไม่มีความสุข แม้ลาโลกไปก็ยังเจอเเต่ทุ กข์

หากชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่ มาขั ดขวางก่อนต า ย ในชั่ วระยะหนึ่ง

จะนึกถึงแต่ก รรมชั่ วที่ทำการนอกใจไว้ ต า ยจากความเป็นคนก็ มีแต่

น รกและ ความเป็นเ ป ร ต ที่แสนท รม านที่ไปอย่ างย าวนาน ต ามผลก ร รม

ที่ ได้กระทำไว้ ยิ่งคนที่เรากระทำผิ ดบาปครั้งนี้เป็นคนที่ดีมากและ มี

ศี ลธรรมมากด้วยแล้ว ผลของบา ปก รรมก็จะยิ่งหนาและย าวนานมาก

ขึ้นไปเท่านั้น ร้อยปีพันปีก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง  แม้จะ

กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ ก็เป็นคนทีผิ ด เ พ ศ ต ร ะ กูล ตํ่ า ขิ้ โ ร ค เป็นต้น

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …