Home ข้อคิดเตือนใจ 6 เรื่อง ของการเป็นคนใจดีเกินไป ทุกข์เพราะคนอื่น

6 เรื่อง ของการเป็นคนใจดีเกินไป ทุกข์เพราะคนอื่น

0 second read
0

การมองโลกในแง่ดีนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่การที่เราลืมคิดไปว่าเราใจดีกับทุกคนนั้น

เป็นเรื่องที่อาจเป็นช่องโ ห ว่ที่มาทำร้ ายเราได้ในภายหลัง ความย ากของการใช้ชีวิตคือ

แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนมาดี คนไหนมาร้ าย จริงๆแล้วเราไม่ต้องไปกั งว ลหรอก

ให้ลองมองผลที่จะเกิดขึ้นดีกว่า ว่าถ้าคุณใจดีเกินไปมันจะเป็นอย่ างไร

1. ต กที่นั่งล ำบ าก

ด้วยความที่เป็นคนใจดี จึงชอบยื่นมือเข้าไปช่ วยเ หลือคนอื่นอยู่เสมอ จนลืมมองถึง

ความเป็นจริงว่า มันมีข้อเสียที่สามารถย้อนกลับมาทำร้า ยตัวเองและคนใกล้ชิดได้

2. คิดมาก เพราะเก็บการกระทำของคนอื่นมาคิด

ข้อเ สียของการเป็นคนใจดีมากกเกินไปอีกข้อก็คือ มักจะชอบนำคำพูดหรือการกระทำ

ของคนอื่นมาคิด จนกั งว ลแล้วตัวเองต้องเป็นทุ กข์ และยังหลี ก เลี่ยงความคิดนี้ไม่ได้ด้วย

เพราะด้วยพื้นฐานที่เป็นคนใจดีนี่แหละ จึงชอบเอ าเรื่องคนอื่นมาคิดมากอยู่เสมอ

3. ต้องแ ก้ปั ญ หาของคนอื่น ทั้ง ๆที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเ สีย

บางครั้งความใจดีมากไป มักทำให้เราต้องเป็นคนที่คอยแ ก้ปัญหาให้คนอื่นอยู่เสมอๆ

ถึงแม้ตัวเองไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องนั้นก็ตาม ทั้งยังทำให้ตัวเองต้องล ำบ ากใจอีกด้วย

4. ห่วงแต่คนอื่น จนลืมนึกถึงตัวเอง

คนประเภทนี้ มักจะเป็นคนที่ทนเห็นความล ำบ ากของคนอื่นไม่ได้ อย ากแต่จะยื่นมือ

เข้าไปช่วยเขา คนใจดีบางคนจึงมักห่วงแต่คนไกลมากกว่า ที่จะมองเห็นถึงความรู้สึก

ของคนใกล้ตัว จนกลายเป็นว่าลืมนึกถึงตัวเองและครอบครัวนั่นเอง

5. เสี ยความรู้สึก

บางคนเดินข้ามาวนเวียนในชีวิต เพื่อหวังเอ าผลประโยชน์จากความใจดีที่มีอยู่ของเรา

สุดท้ายกลายเป็นว่า คนใจดีหลายคนต้องกลายเป็นคนใจร้า ย นั่นเพราะว่า เมื่อเราหมด

ผลประโยชน์กับใครบางคน มักถูกมองข้ามความสำคัญ

6. ต้องต กอยู่ในส ถาน ก ารณ์ ก ลืนไม่เข้าค ายไม่ออก

หลายครั้งที่เราพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะไม่อาจป ฏิเ สธ

ความช่วยเหลือได้ จนทำให้เกิดความรู้สึกอึ ดอั ดและล ำบากใจนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …