Home ข้อคิดเตือนใจ 9 ลักษณะของผู้หญิงมีบุญ วาสนาดี จิตใจดี ชีวิตไม่ลำบาก

9 ลักษณะของผู้หญิงมีบุญ วาสนาดี จิตใจดี ชีวิตไม่ลำบาก

0 second read
0

หลายๆคนอาจยังไม่รู้ว่า ผู้หญิงที่มีบุญ วาสนาดี เขามีลักษณะแบบไหนกันนะ

บางทีคุณเอง ก็อาจจะมีเหมือนกันใน 9 ลักษณะนี้ มาเช็คตัวเองดูกัน

1. ไม่คิดที่จะทำเรื่องที่ไม่ดี

คนมีบุญ บุญจะเปลี่ยนให้กลายเป็นตัวควบคุม บริหารจัดการตามกำลังของบุญ

ทำให้คนที่มีบุญในเรื่องนี้ เป็นคนที่มีความละอายต่อสิ่งที่ไม่ดี ผิดเล็กๆน้อยๆ

ไม่ว่าจะเป็นในที่ลับ หรือที่แจ้งก็ตาม เขาจะรู้สึกละอายต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

และสิ่งที่ไม่ดีที่ได้กระทำลงไป

2. เป็นคนไม่คิดมาก

คนที่มีบุญส่วนใหญ่นั้น เขาจะรู้สึกปล่อ ยวาง ไม่เอ าเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดวน

ให้มันป วดหั ว มันจะแปรสภาพให้กลายเป็นคนที่สะอาด มีความสว่างอยู่ในตัว

มีความสงบตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดเป็นพลังที่สวยงาม ความสุขสงบ

ความไม่ฟุ้ งซ่ าน ไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกๆสิ่ง ล้วนเกิดจากความเบิกบานภายในกายและใจ

3. สงบเป็นก็เย็นได้

หากเป็นคนที่มีบุญแล้ว ผลบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่มีความสงบได้ เย็นได้

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่กระวนกระวาย ไม่กระสับกระส่าย ไม่วุ่นวายใจ

ไม่เป็นสิ่งที่ไร้สาระในสิ่งที่กำลังทำ จะเกิดอะไร ก็แล้วแต่ จะต้องเป็นคนที่มีความสงบได้

4.ปล่อยวางได้

เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญ ผลแห่งบุญที่คุณมีก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นคนที่รู้จักการปล่อ ยวาง

ต ามกำลังและศรัทธาของตัวคุณเอง ไม่เป็นคนที่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่ างไว้คนเดียว

จะก้าวผ่านอุ ปสร รคข้างหน้าไปได้ ไม่เป็นคนที่ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่าง รู้แจ้งเห็นจริง

5. ไม่เคยที่จะกลัว

เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญ ผลบุญเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นคนเข้มแ ข็ง คนกล้าหาญ

ด้วยฤทธิ์ของบุญ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสร รคและปั ญหาที่เกิด เพราะมีความมั่นใจ

ในความบริสุทธิ์ ความเป็นผู้ที่มีบุญเมื่อคิดได้ เวลาทำอะไรก็ทำด้วยกำลังบุญ

6.ไม่จำเป็นต้องบ่น

ผลแห่งบุญเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงสภาพให้ปัญญาของเรายอมรับต่อความจริงที่เกิดขึ้น

รู้แจ้งเห็นจริง เข้าใจถึงระดับวาสนาของตนเองและผู้อื่น จะรับรู้ได้ถึงความเป็นไปของชีวิต

ขึ้นอ ยู่กับอำนาจบุญที่ได้ทำไว้

7.รู้ได้ ก็ตื่นได้ เบิกบานใจได้

ผลบุญที่ดีจะแปรสภาพให้กลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิกบานตามกำลังของบุญฤทธิ์

เป็นผู้ที่รู้ตอบความจริงใจของชีวิต ไม่ปล่อ ยให้ชีวิตต กอ ยู่ในกระแสของความโ ล ภ

ความห ลง ความโ กรธ จิตใจอันมั วห มอง มีความคิดอิสระเต็มที่ทุกทิศทางและทุกวัน

8.อดทนได้ และอดทนเป็น

ผลบุญเหล่านั้นจะกลับกลายแปรสภาพให้เป็นพลังงานที่เข้มข้นต ามกำลัง ทำให้เรานั้น

เป็นคนที่มีความอ ดทนสูงขึ้น มีความคิดที่ดีขึ้น ไม่หวาดหวั่นต่ออุปสร รคใดๆทั้งสิ้น

เริ่มเห็นโอ กาส และความสำเร็จในหนทางข้างหน้า ทุกสิ่งทุกอย่ างเกิดขึ้นได้จาก

ความอ ดทน และอ ดทนอย่ างมีความสุข

9 .เป็นคนที่รอได้ คอยเป็น

เมื่อเรามีบุญแล้วผลบุญเหล่านั้นก็จะแปรสภาพให้เรานั้นเป็นคนที่มีความใจเย็น

มีความยื ดห ยุ่นต ามกำลังศรัทธาบุญ ไม่ใ จร้ อน ไม่ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะและโอกาสในชีวิต

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …