Home เกร็ดความรู้ 7 ข้อดี ของการเก็บทองคำ ที่หลายคนละเลย แต่มันมีประโยชน์มาก

7 ข้อดี ของการเก็บทองคำ ที่หลายคนละเลย แต่มันมีประโยชน์มาก

0 second read
0

ไม่ว่าแต่ละคนจะเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม ทองคำก็ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ

และที่สำคัญราค ายังแพงขึ้นเรื่อยๆ  อีกด้วย ทำให้ทองคำเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีใน

การเก็บออม และการเก็บสะสมทองคำนั้น ก็ยังมีข้อดีอีกหลายๆ  อย่ างด้วย

1. ใช้แทนการเก็บเงิน

หลายๆคน เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ งั้นลองเปลี่ยนมาเป็นเก็บทองคำแทนดูไหม

เพราะมันเป็นสินทรั พย์ตัวหนึ่ง ที่เป็นเครื่องมือช่วนให้เราเก็บเงินได้เป็นอย่ างดี

การเก็บทองคำเงินนั้นก็เหมือนๆกับการฝากเงิ นประจำกับธนาคารนั่นแหละ

เพียงแค่เราเปลี่ยนจากสะสมเงิน เป็นสะส มทองคำแทน โดยใช้โปรแก ร ม

ในการออมทอง เราสามารถทยอยซื้อได้เรื่อยๆ หรือสะสมไปทุกๆเดือน

พอเราสะสมได้เยอะ อนาคตถ้าราคาทองขึ้น เราก็สามารถข ายออกเพื่อทำกำไรได้ด้วย

2. มอบให้เป็นของขวัญลูกหลาน สำหรับวันสำคัญต่างๆ

เราสามารถใช้มอบเป็นของขวัญในวันพิเศษหรือวันสำคัญต่างๆให้ลูกได้นะ

เช่น วันรับปริญญา หรือของขวัญวันเกิ ด วันเเต่งงาน เป็นต้น เพราะทองคำนับว่า

เป็นของที่มีมู ลค่า หลายๆคนเก็บทองไว้ ก็เพื่อเป็นมรดกให้แก่ลูกๆหลานๆ

บ้างก็เอาไว้เป็นทุนสำรอง และในอนาคตลูกหลานนำทองเหล่านี้ไปต่ อ ยอดได้

3. ไว้สำรองเวลาที่มีเรื่อง ฉุ กเ ฉิ น

อย่ างเช่น นำทองมาข ายในช่วงที่ลูกเปิดเทอม เพราะค่าใช้เรื่องเรียนของลูก

ค่อนข้างสูง ช่วงนั้นอาจจะต้องใช้เงินเยอะมากกว่าปกติ หรือบางคนอาจมี

เรื่องของอุบั ติเ ห ตุที่มันจำเป็นต้องใช้เงินด่วน หรือแม้แต่ปัญ หาทางด้าน

ก ฎห ม า ย เป็นต้น

4. ใช้จ่ายในย ามที่เจ็ บป่ ว ย

ค่ารั กษาพ ย า บา ล นับว่าเป็นอีกหนึ่งร ายจ่ายจำเป็นที่คนทุกวัยอาจต้องเจอ

โดยเฉพาะคนวัยเกษียณที่มีอายุมากๆ แล้วมีปั ญหาเรื่องสุขภาพตามมาด้วย

โอกาสเกิดโ รค ภั ยก็มากขึ้น ฉะนั้นแล้ว ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้

ไว้ด้วย หรือ มีประกันสุขภาพดีๆ ไม่ก็ประกั นสังคมอาจจะช่วยเราในส่วนนี้ได้

5. ใช้เป็นทุนในการทำธุรกิจต่างๆ

เมื่อต้องการทำธุรกิจแต่เงินไม่พอ และเงินเก็บก็เหลือน้อยเต็มทน เราก็นำทองคำ

มาข ายเเล้วใช้เป็นทุนได้นะ แม้ว่าทองคำจะไม่มีเงินปันผล หรือได้ด อกเ บี้ ย

เหมือนสินทรั พย์อื่นๆ ก็ตาม มีหลายๆคนที่เกษียณแล้ว มาทำธุรกิจเล็กๆให้มี

ร ายได้ อาจต้องใช้ทุนจำนวนมาก ทองคำจึงเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตได้เป็นอย่างดี

6. เป็นสินทรั พย์ทางเลือก ช่วยการกระจ ายความเ สี่ ย ง

สำหรับบรรดานักเทร ดหุ้ นต่างๆ เผื่อวันใดวันหนึ่งหุ้ นดันตกกร าฟขึ้นมา การมีทองไว้

อาจทำให้อุ่นใจได้ เห ตุก ารณ์นี้ถือว่าเป็นความเ สี่ ย ง และมีหลายๆประเทศ

เก็บสำรองทองคำไว้ เพื่อป้ องกันการเกิดวิ ก ฤ ตทางการเงินอีกด้วย มีคนวัยเกษียณ

จำนวนไม่น้อย ที่ซื้ อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุ นเช่นกัน ทั้งยังกระจ ายความเสี่ ยง

ของสินทรัพย์อื่นๆ ด้วย เพราะถ้าเกิดวิ กฤตสินทรัพย์ที่ลงทุ นตัวใดข าดทุน

จะได้มีทองเอาไว้เป็นหลักประกั น เพราะราค าทองไม่เปลี่ยนไปตามราค าสินค้ าอื่น

ยิ่งเงินเฟ้ อสูง ราค าทองก็จะยิ่งสูงตามไปด้วย

7. ป้ องกั นอัตราเงินเ ฟ้ อ

ยุคนี้ข้าวของอะไรต่างก็แพงขึ้นเรื่อยๆ เงินเก็บก็แทบจะไม่เหลือเก็บกันแล้ว

อัตราเงินเ ฟ้ อทำให้เงินมีมูลค่าลดลง ก็คือ สินค้ าและบริการต่างๆจะมีราคาแพงกว่าเดิม

ยกตัวอย่ างเมื่อ 3 ปีก่อนนั้น ราคาก๋วยเตี๋ยวชามละ 30 บาท ทุกวันนี้ขึ้นราคาเป็น

ชามละ 40 บาท เป็นต้น และการเก็บสะสมทองคำ จะสามารถช่วยป้ องกันความเสี่ ย ง

ของอัตร าเงินเ ฟ้ อได้ดี เพราะว่าราคาทองคำนั้นจะไม่เปลี่ยนไปตามราค าสินค้ า

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In เกร็ดความรู้

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …