Home ข้อคิดเตือนใจ คน 7 ประเภท ที่เก่งจริง ที่ใครๆ ก็ต้องการทำงานด้วย

คน 7 ประเภท ที่เก่งจริง ที่ใครๆ ก็ต้องการทำงานด้วย

0 second read
0

1. มีความรับผิดชอบ

คนที่หากเขาได้รับมอบหมายงานอย่ างใดอย่างหนึ่ง

พวกเขาจะรับผิดชอบตัวเองให้ทำงานจนสำเร็จได้เอง

โดยไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยมาควบคุม หรือคอยตาม

ทวงงานถามกับเขานั่นเอง

2. ปรับตัวได้ดี

คนที่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ รู้วิธีการปรับตัว

เข้ากับสังคม สภาพแวดล้อมในที่ทำงานได้รวดเร็ว

เต็มใจที่จะเรียนรู้หรือรับในสิ่งใหม่ ๆ สามารถรับมือ

กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

3. มีความมุ่งมั่น มานะ

คนที่ไม่ย่ อท้ อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

และแสดงออกให้เห็นถึงความพย าย ามที่จะทำให้

งานนั้นประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเมื่อ

งานมีปัญหา เขาก็พย ายามหาทางแก้ไขปัญหาจนได้

4. มีทัศนคติที่ดี

คนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอๆ

และเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่ างดี ส่วนใหญ่เวลาทำงาน

คนกลุ่มนี้จะทำงานได้ดีกว่าคนที่มีทัศนคติด้านลบ

เนื่องจากมีใจที่เปิดกว้าง ไม่ตั้งแง่ก่อนทำ และไม่

ค่อยมีปัญหา ขัดแย้ งกับใครนั่นเอง

5. ความคิดเป็นเลิศ

คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

และริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ คนที่สามารถนำพาบริษัทหรือ

องค์กรให้เติบโตไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้นั่นเอง

6. รู้จักทำงานเป็นทีม

อย่ าลืมนะว่า ต่อให้คุณจะเป็นคนที่เรียนเก่ง หรือเป็น

คนที่มีความสามารถมากขนาดไหน แต่ถ้าหากข า ด

ทักษะในการทำงานเป็นทีม ที่ไม่สามารถทำงานร่วม

กับคนอื่นได้ อาจสร้างความถดถอยเสียมากกว่านะ

7. ทำงานมากกว่าที่สั่ง

คนแบบนี้จะมีความรอบคอบในการทำงานเป็นอย่ างดี

เพราะพวกเขาจะทำงานหรือนำเสนอผลงานได้มากกว่า

ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่จำเป็นต้องให้สั่งหลายรอบ

เห็นหรือยังว่า สำหรับคนที่ต้องการเติบโตในสายงาน หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้งหมดนี้

ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน ย่อมเป็นที่ต้อนรับของทุกองค์กรอย่ างแน่นอน

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …